Στεγή Εξοχικό

2fefd8a56862e1a6f03255b231c77717_XL[1]

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Έκρηξη οικιακών συσκευών
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Καπνός
 • Ζημιές κατ’ εντολή των αρχών
 • Ζημιές στο κτίριο από κλοπή έως €300
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως, αναρριχήσεως σε Α’ κίνδυνο έως €10.000
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα έως 2% του κτιρίου
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Κρύσταλλα – θραύση εξ. κρυστάλλων έως €200 ετησίως και καθρεπτών έως €200 ετησίως
 • Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσκευής (μετά από ζημιά) έως 5% του περιεχομένου
 • Αποκομιδή ερειπίων έως 1% επί της αξίας του κτιρίου
 • Έκτακτα ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως €450
 • Έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την απώλεια βασικής σχολικής εκπαίδευσης παιδιών, μετά από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως €900 ετησίως
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους έως 10% του συνολικού ποσού και έως 1.500€

Προαιρετικά

Σεισμός (απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)

Μικτά ετήσια ασφάλιστρα σεισμού

Σύμφωνα με τιμολόγιο σεισμού

Εκπτώσεις

 • Για ετήσιο συμβόλαιο παρέχεται έκπτωση 5%
 • Εάν υπάρχει συμβόλαιο άλλου κλάδου στην εταιρεία, παρέχεται έκπτωση 10%