Επιχειρήσεις Παράγωγης Τροφίμων Και Ποτών

Προϋποθέσεις Ασφάλισης FULL COVER – Επιχειρήσεις Παράγωγης Τροφίμων Και Ποτών

Τύπος Κατασκευής Κτιρίων: Κατασκευές Εξαιρετικής Τάξη

 • Σκελετός: Ενισχυμένο σκυρόδεμα, ταρατσοσκεπή
 • Τοιχοποιία: Τούβλα, πέτρα ή άλλο μη αναφλέξιμο υλικό

Περιγραφή των προς ασφάλιση επιχειρήσεων με αυτό το πρόγραμμα:

Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις για μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών με Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο κτιρίου, περιεχομένου και εμπορευμάτων €2.500.000

Καλύπτονται κτίριο, βελτιώσεις κτιρίου, περιεχόμενο, εμπορεύματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός (καινούργιος έως 3 ετών), μηχανολογικός εξοπλισμός (Προαιρετική κάλυψη) που Θα καλύπτεται από κάθε ζημία από τυχαία εξωτερική αιτία ή άλλος εξοπλισμός, λοιπό περιεχόμενο.

Ιστορικό ζημιών

Καθαρό Ιστορικό Ζημιών τα τελευταία τρία χρόνια.

Μέτρα Προστασίας

Πυρκαγιά: Τήρηση τουλάχιστον των υποχρεωτικών μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται ή επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις.

Κλοπή & Ζημιές Κλέπτη: Τα παρακάτω μέτρα προστασίας είναι απαραίτητα:

 • Ύπαρξη ρολών ασφαλείας σε όλες τις βιτρίνες, εισόδους & παράθυρα επιχείρησης,
 • Και / ή σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο είτε με την Ελληνική Αστυνομία, είτε με κέντρο λήψης σημάτων εταιρείας Security

Νερά: Ζημίες από κινδύνους σχετικούς με διαρροές – νερά σε υπόγεια των καλυπτόμενων επιχειρήσεων, καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα του ασφαλισμένου περιεχομένου είχαν τοποθετηθεί σε ύψος τουλάχιστον 12 εκατοστών από το δάπεδο.

Κάλυψη του Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας

Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», περιλαμβάνει τυχαία υλική ζημία καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημιές που θα προέλθουν από: Φωτιά, Κεραυνός, Ευρεία Έκρηξη, Καπνός, Φωτιά από Δάσος, Υλικές Ζημιές κατ’ εντολή των αρχών, Θύελλα – Καταιγίδα, Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, sprinkler και φυσικού αερίου, Χιόνι, Χαλάζι, Πτώση δένδρων, Πτώση Αεροσκάφους, Πρόσκρουση Οχήματος, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες, κλοπή διαρρήξεως και ζημίες κλέπτη, Ληστεία (hold up), Προσωρινή Μεταφορά Περιεχομένου, Βραχυκύκλωμα, Θραύση Κρυστάλλων, Θραύση Καθρεπτών, Διαφημιστικών Πινακίδων, Έξοδα Αρχιτέκτονα / Μηχανικού, Αποκομιδή Συντριμμάτων, Έξοδα Άντλησης Υδάτων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν καλύπτονται ζημίες από: Δόλο, Προϋπάρχουσες Ζημίες, Πόλεμο, Μόλυνση ή Ρύπανση, Φυσιολογική Φθορά, Ελαττωματικό Υλικό, Σταδιακή Αλλοίωση, Σκουριά, Απλή Κλοπή, Μυστηριώδης Εξαφάνιση, Κοσμήματα, Πολύτιμοι Λίθοι, Χρυσός, Γούνες, Αντίκες, Έργα Τέχνης, Ζώα.

Απαλλαγή

 • Κλοπή και ζημιές κλέπτη
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €550
 • Τυχαία Υλική Ζημιά
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €550
 • Διαρροή Σωληνώσεων και Νερά
  • Απαλλαγή:
   • Ισόγεια 5% με ελάχιστο €550
   • Υπόγεια 5% με ελάχιστο €1.000
 • Αντικείμενα στο ύπαιθρο
  • Απαλλαγή: 10% με ελάχιστο €1.000
 • Λοιπές αιτίες
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €550
 • Βραχυκύκλωμα
  • Απαλλαγή: €150
 • Θραύση κρυστάλλων, καθρεπτών, διαφημιστικών πινακίδων
  • Απαλλαγή: €150
 • Μηχανικών βλαβών (προαιρετικό):
  • Απαλλαγή: 10% με ελάχιστο €1.000

Έξοδα μετά από υλική ζημιά

Καλύπτει έξοδα που Θα προκύψουν από υλική ζημιά:

Αποκομιδής Συντριμμάτων, Φύλαξης Εγκαταστάσεων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοσίων Αρχών, Καθαρισμού / Εκκαθάρισης Εδάφους, Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης περιεχομένου, ελαχιστοποίησης της ζημιάς, φύλαξης των εγκαταστάσεων μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Η κάλυψη παρέχεται ως 20% της ζημίας με μέγιστο ποσό ως παρακάτω:

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο σε Ευρώ Ποσό Κάλυψης
 0 – 500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €25.000
 500.001 – 1.500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €50.000
 1.500.001 – 2.500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €90.000

Περιουσία εντός του περιβάλλοντος χώρου

Παρέχεται κάλυψη σε περιουσία του ασφαλισμένου εκτός των εγκαταστάσεως και σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο ήτοι εξοπλισμός, ξύλινα ή/και μεταλλικά στέγαστρα, τέντες και εξαρτήματα αυτών, μέχρι €40.000. Καλύπτονται έναντι των παρακάτω κινδύνων μόνο: πυρκαγιάς, κεραυνός, πυρκαγιάς από δάσος, πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, πτώσης δένδρων και στύλων, πτώσης αεροσκάφους και αντικείμενα που πέφτουν από αυτό, πρόσκρουσης οχήματος.

Διακοπής Εργασιών (12 μήνες)

Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει την προσωρινή ή ακόμα και μόνιμη διακοπή εργασιών συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

 • για διάστημα άνω των 3 μηνών έως 12 μήνες, τότε η αποζημίωση Θα είναι ίση με το 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημίας, μείον το ποσό που αναλογεί για τις 7 πρώτες εργάσιμες ημέρες.
 • για διάστημα έως 3 μήνες: Η κάλυψη υπολογίζεται με 0,20% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου με μέγιστο €50 την ημέρα.
 • επιπρόσθετα καλύπτεται και για ποσό ίσο με το 10% του ποσού των υλικών ζημιών με μέγιστο το ποσό των €10.000 για όλη την ασφαλιζόμενη περίοδο, για ενοίκια / στεγαστικό δάνειο /εκμισθωτές / μισθοδοσία μετά από ασφαλιζόμενη ζημία που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολικά οι ασφαλισμένες εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να θεωρούνται ακατάλληλες προς χρήση.

Απαλλαγή: 5 πρώτες ημέρες και 10 πρώτες ημέρες συνεπεία σεισμού

Προαιρετική Κάλυψη

Κάλυψη Σεισμού

Η κάλυψη του Σεισμού, δίνεται προαιρετικά για το σύνολο των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανάλυση της κάλυψης του Σεισμού.

Απαλλαγή: 2% επί του ασφαλιζομένου ποσού.

Ασφάλιση Χρημάτων & Χρηματοκιβωτίου

 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή / και μέσα από τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε Τράπεζας έως €5.000
 • Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου έως €10.000
 • Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακής μηχανής έως €1.000
 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων & Επιταγών κατά τη μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος / υπάλληλο της επιχείρησης ή εταιρεία μεταφοράς χρημάτων έως €10.000
 • Ασφάλιση για σωματικές βλάβες, τραυματισμό σε στελέχη / υπαλλήλους ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, συνολικό ποσό ιατρικών εξόδων έως€10.000

Απαλλαγή:

 • Χρήματα εντός, εκτός, επιχείρησης & χρηματοκιβώτιο: 5% ελάχιστο τα €600.
 • Ταμειακή μηχανή, κλειδωμένο συρτάρι & πλαστά χαρτονομίσματα: €200

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας έως €50.000.

Απαλλαγή: Καμία

Αστική Ευθύνη Διεύθυνσης & Στελεχών (D&Ο)

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης €10.000. Η κάλυψη ισχύει για επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε. / Ε.Π.Ε. /Ο.Ε. / Ε.Ε.

Απαλλαγή: Καμία

Γενική Αστική Ευθύνη

Από την εν γένει λειτουργία της Επιχείρησης προς Τρίτους

 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα €150.000
 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα €300.000
 • Υλικές Ζημίες €100.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης €450.000
 • Η κάλυψη περιλαμβάνει Αστική Ευθύνη από Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, Διαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών Επιγραφών και Πινακίδων, Χρήση Ανελκυστήρων, φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, καθώς και Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης / επισκευών προϋπολογισμού έως €30.000.

Απαλλαγή: € 300 στις υλικές ζημιές μόνο

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Προς τους Εργαζόμενους στην Επιχείρηση

 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα €50.000
 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα €150.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης €150.000

Απαλλαγή: Καμία

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Για όλα τα προϊόντα που πωλεί η επιχείρηση σε τελικό καταναλωτή και μόνο. Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια ασφάλισης €50.000

Απαλλαγή: Καμία

Eκπτώσεις

 • 7,5% σε περιπτώσεις που η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται με ταχυπληρωμή, πιστωτική κάρτα ή / και πάγια εντολή
 • Με πιστωτική κάρτα πληρωμή σε 8 άτοκες δόσεις στα ετήσια συμβόλαια και σε 4 άτοκες δόσεις στα εξάμηνα συμβόλαια

Επιχειρήσεις που δεν ασφαλίζονται με αυτό το πρόγραμμα:

Ελαιουργία, Ελαιοτριβεία, Επεξεργασία / Τυποποίηση Ελαίων και Ελαιόλαδου

Επιχειρήσεις επεξεργασίας μετάλλων & κατασκευή μηχανημάτων

Προϋποθέσεις Ασφάλισης FULL COVER – Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Μετάλλων & Κατασκευής Μηχανημάτων

Τύπος Κατασκευής Κτιρίων: Κατασκευές Εξαιρετικής Τάξης

 • Σκελετός: Ενισχυμένο σκυρόδεμα, ταρατσοσκεπή
 • Τοιχοποιία: Τούβλα, πέτρα ή άλλο μη αναφλέξιμο υλικό

Περιγραφή των προς ασφάλιση επιχειρήσεων με αυτό το πρόγραμμα:

Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις επεξεργασίας (ήτοι κοπή και συναρμολόγηση) μετάλλων & κατασκευής μηχανημάτων με Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο κτιρίου, περιεχομένου και εμπορευμάτων €2.000.000

Καλύπτονται κτίριο, βελτιώσεις κτιρίου, περιεχόμενο, εμπορεύματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός (καινούργιος έως 3 ετών), μηχανολογικός εξοπλισμός (Προαιρετική κάλυψη) που Θα καλύπτεται από κάθε ζημία από τυχαία εξωτερική αιτία ή άλλος εξοπλισμός, λοιπό περιεχόμενο.

Ιστορικό ζημιών

Καθαρό Ιστορικό Ζημιών τα τελευταία τρία χρόνια.

Μέτρα Προστασίας

 • Πυρκαγιά: Τήρηση τουλάχιστον των υποχρεωτικών μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται ή επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Κλοπή & Ζημιές Κλέπτη: Τα παρακάτω μέτρα προστασίας είναι απαραίτητα:

  • Ύπαρξη ρολών ασφαλείας σε όλες τις βιτρίνες, εισόδους & παράθυρα επιχείρησης
  • και /ή σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο είτε με την Ελληνική
   Αστυνομία, είτε με κέντρο λήψης σημάτων εταιρείας Security
 • Νερά: Ζημίες από κινδύνους σχετικούς με διαρροές-νερά σε υπόγεια των καλυπτόμενων επιχειρήσεων, καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα του ασφαλισμένου περιεχομένου είχαν τοποθετηθεί σε ύψος τουλάχιστον 12 εκατοστών από το δάπεδο.

Κάλυψη του Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας

Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», περιλαμβάνει τυχαία υλική ζημία καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημιές που θα προέλθουν από: Φωτιά, Κεραυνός, Ευρεία Έκρηξη, Καπνός, Φωτιά από Δάσος, Υλικές Ζημιές κατ’ εντολή των αρχών, Θύελλα – Καταιγίδα, Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, sprinkler και φυσικού αερίου, Χιόνι, Χαλάζι, Πτώση δένδρων, Πτώση Αεροσκάφους, Πρόσκρουση Οχήματος, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες, κλοπή διαρρήξεως και ζημίες κλέπτη, Ληστεία (hold up), Προσωρινή Μεταφορά Περιεχομένου, Βραχυκύκλωμα, Θραύση Κρυστάλλων, Θραύση Καθρεπτών, Διαφημιστικών Πινακίδων, Έξοδα Αρχιτέκτονα / Μηχανικού, Αποκομιδή Συντριμμάτων, Έξοδα Άντλησης Υδάτων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν καλύπτονται ζημίες από: Δόλο, Προϋπάρχουσες Ζημίες, Πόλεμο, Μόλυνση ή Ρύπανση, Φυσιολογική Φθορά, Ελαττωματικό Υλικό, Σταδιακή Αλλοίωση, Σκουριά, Απλή Κλοπή, Μυστηριώδης Εξαφάνιση, Κοσμήματα, Πολύτιμοι Λίθοι, Χρυσός, Γούνες, Αντίκες, Έργα Τέχνης, Ζώα.

Απαλλαγή

 • Κλοπή και ζημιές κλέπτη
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €1.000
 • Τυχαία Υλική Ζημιά
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €550
 • Διαρροή Σωληνώσεων και Νερά
  • Απαλλαγή:
   • Ισόγεια 5% με ελάχιστο €550
   • Υπόγεια 5% με ελάχιστο €1.500
 • Λοιπές αιτίες
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €550
 • Αντικείμενα στο ύπαιθρο
  • Απαλλαγή: 10% με ελάχιστο €1.000
 • Βραχυκύκλωμα
  • Απαλλαγή: €150
 • Θραύση κρυστάλλων, καθρεπτών, διαφημιστικών πινακίδων
  • Απαλλαγή: €150
 • Μηχανικών βλαβών (προαιρετικό):
  • Απαλλαγή: 10% με ελάχιστο €1.000

Έξοδα μετά από υλική ζημιά

Καλύπτει έξοδα που Θα προκύψουν από υλική ζημιά:

Αποκομιδής Συντριμμάτων, Φύλαξης Εγκαταστάσεων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοσίων Αρχών, Καθαρισμού / Εκκαθάρισης Εδάφους, Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης περιεχομένου, ελαχιστοποίησης της ζημιάς, φύλαξης των εγκαταστάσεων μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Η κάλυψη παρέχεται ως 20% της ζημίας με μέγιστο ποσό ως παρακάτω:

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο σε Ευρώ Ποσό Κάλυψης
 0 – 500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €20.000
 500.001 – 1.000.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €40.000
 1.000.001 – 1.500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €50.000
 1.500.001 – 2.000.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €60.000

Περιουσία εντός του περιβάλλοντος χώρου

Παρέχεται κάλυψη σε περιουσία του ασφαλισμένου εκτός των εγκαταστάσεως και σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο ήτοι εξοπλισμός, ξύλινα ή / και μεταλλικά στέγαστρα, τέντες και εξαρτήματα αυτών, μέχρι €40.000. Καλύπτονται έναντι των παρακάτω κινδύνων μόνο: πυρκαγιάς, κεραυνός, πυρκαγιάς από δάσος, πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, πτώσης δένδρων και στύλων, πτώσης αεροσκάφους και αντικείμενα που πέφτουν από αυτό, πρόσκρουσης οχήματος.

Διακοπής Εργασιών (12 μήνες)

Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει την προσωρινή ή ακόμα και μόνιμη διακοπή εργασιών συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

 • για διάστημα άνω των 3 μηνών έως 12 μήνες, τότε η αποζημίωση Θα είναι ίση με το 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημίας, μείον το ποσό που αναλογεί για τις 7 πρώτες εργάσιμες ημέρες.
 • για διάστημα έως 3 μήνες: Η κάλυψη υπολογίζεται με 0,20% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου με μέγιστο €50 την ημέρα.
 • επιπρόσθετα καλύπτεται και για ποσό ίσο με το 10% του ποσού των υλικών ζημιών με μέγιστο το ποσό των €10.000 για όλη την ασφαλιζόμενη περίοδο, για ενοίκια / στεγαστικό δάνειο /εκμισθωτές / μισθοδοσία μετά από ασφαλιζόμενη ζημία που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολικά οι ασφαλισμένες εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να θεωρούνται ακατάλληλες προς χρήση.

Απαλλαγή: 6 πρώτες ημέρες

Προαιρετική Κάλυψη

Κάλυψη Σεισμού

Η κάλυψη του Σεισμού, δίνεται προαιρετικά για το σύνολο των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανάλυση της κάλυψης του Σεισμού.

Απαλλαγή: 2% επί του ασφαλιζομένου ποσού.

Ασφάλιση Χρημάτων & Χρηματοκιβωτίου

 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή / και μέσα από τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε Τράπεζας έως €5.000
 • Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου έως €10.000
 • Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακής μηχανής έως €1.000
 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων & Επιταγών κατά τη μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος / υπάλληλο της επιχείρησης ή εταιρεία μεταφοράς χρημάτων έως €10.000
 • Ασφάλιση για σωματικές βλάβες, τραυματισμό σε στελέχη / υπαλλήλους ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, συνολικό ποσό ιατρικών εξόδων έως€10.000

Απαλλαγή:

 • Χρήματα εντός, εκτός, επιχείρησης & χρηματοκιβώτιο: 5% ελάχιστο τα €600.
 • Ταμειακή μηχανή, κλειδωμένο συρτάρι & πλαστά χαρτονομίσματα: €200

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας έως €50.000.

Απαλλαγή: Καμία

Αστική Ευθύνη Διεύθυνσης & Στελεχών (D&Ο)

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης €10.000. Η κάλυψη ισχύει για επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε. / Ε.Π.Ε. /Ο.Ε. / Ε.Ε.

Απαλλαγή: Καμία

Γενική Αστική Ευθύνη

Από την εν γένει λειτουργία της Επιχείρησης προς Τρίτους

 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα €150.000
 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα €300.000
 • Υλικές Ζημίες €100.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης €450.000
 • Η κάλυψη περιλαμβάνει Αστική Ευθύνη από Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, Διαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών Επιγραφών και Πινακίδων, Χρήση Ανελκυστήρων, φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, καθώς και Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης / επισκευών προϋπολογισμού έως €30.000.

Απαλλαγή: € 300 στις υλικές ζημιές μόνο

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Προς τους Εργαζόμενους στην Επιχείρηση

 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα €50.000
 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα €150.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης €150.000

Απαλλαγή: Καμία

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Για όλα τα προϊόντα που πωλεί η επιχείρηση σε τελικό καταναλωτή και μόνο. Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια ασφάλισης €50.000

Απαλλαγή: Καμία

Eκπτώσεις

 • 7,5% σε περιπτώσεις που η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται με ταχυπληρωμή, πιστωτική κάρτα ή / και πάγια εντολή
 • Με πιστωτική κάρτα πληρωμή σε 8 άτοκες δόσεις στα ετήσια συμβόλαια και σε 4 άτοκες δόσεις στα εξάμηνα συμβόλαια