ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ & ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

A. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία που δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές εξαιρέσεις και τυχόν όρους του συμβολαίου. Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ελαττωματικός σχεδιασμός, σφάλματα εργαστηρίου ή κατά την συναρμολόγηση, κακοτεχνία, ελαττώματα κατά την χύτευση και ελαττωματικά υλικά (όλα αυτά μετά την λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή)
 • Εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες
 • Απόσχιση λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως
 • Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης
 • Έλλειψη νερού σε λέβητες
 • Φυσική έκρηξη, ενδόρρηξη, κατάρρευση, θύελλα, παγετό

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες
 • Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία και επείγων ναύλος σε περίπτωση ζημίας
 • Περιβάλλουσα περιουσία του ασφαλιζομένου, μέχρι ενός ορίου
 • Πυρκαγιά / χημική έκρηξη ενδογενούς προελεύσεως ως και άμεσες συνέπειες κεραυνού
 • Απώλεια περιεχομένων δεξαμενών
 • Μεταφορικές ταινίες,αλυσίδες, συρματόσχοινα, μη ηλεκτροφόρα καλώδια
 • Αναπεριελίξεις Ηλεκτρικών Μηχανών

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

 • Η αξία αντικατάστασης με καινούριο, του αντικειμένου που υπέστη μερική ζημία
 • Η πραγματική αξία (αξία μεταχειρισμένου) του αντικειμένου που υπέστη ολική ζημία
 • Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Η αξία αντικαταστάσεως με καινούριο, ενός εκάστου των ασφαλιζομένων μηχανημάτων

Απαλλαγή: Υφίσταται υποχρεωτικά σε κάθε ζημία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 • Πόλεμος, εχθροπραξίες, επανάσταση, στάση, δήμευση, κλπ
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτική ταραχή, κακόβουλη πράξη, τρομοκρατική ενέργεια, κλπ
 • Πυρηνική αντίδραση, ακτινοβολία ή ραδιενεργή μόλυνση
 • Βαρεία αμέλεια του ασφαλισμένου ή των εκπροσώπων του
 • Καλύψεις που παρέχονται από το Πυρασφαλιστήριο
 • Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης
 • Σεισμός, κατάρρευση κτιρίων, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους
 • Προϋπάρχουσες ή ζημίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο πωλητής
 • Αποθετικές ζημίες ως και ζημίες από διάβρωση, οξείδωση, κλπ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Τα μηχανήματα να είναι ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 12 ετών
 • Να συμπληρωθεί αναλυτικά η αίτηση ασφαλίσεως και να υπογραφεί από τον ασφαλιζόμενο
 • Να επιθεωρηθεί ο κίνδυνος, προ της υποβολής της προσφοράς μας
 • Να γίνει εγγράφως αποδεκτή η προσφορά μας από τον ασφαλιζόμενο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Βιομηχανίες (γραφικών τεχνών, μεταλλοκατασκευών, τροφών και ζωοτροφών, χάρτου, οικοδομικών υλικών), χημικές βιομηχανίες, σιδηροβιομηχανίες, γεωργικές εγκαταστάσεις, κλωστοβιομηχανίες, υφαντήρια, πλεκτήρια, αποθηκευτικούς χώρους, ξενοδοχεία, γραφεία, κινηματογράφους, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις μεταλλείων, συστήματα μεταφοράς και κυκλοφορίας, κλπ.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ενδεικτική)

Αξία μηχανήματος Μικτό ετήσιο ασφάλ. Απαλλαγή
 € 73.313,78 x 6‰  € 440,21  € 440,21
 € 117.302,05 Χ 5‰  € 586,94  € 440,21
 € 35.190,62 Χ 7‰  € 245,52  € 880,41
 € 14.662,76 Χ 4‰  € 58,69  € 880,41
ΣΥΝΟΛΟ € 1.332,36

<Δίνεται συνδυαστικά με το ασφαλιστήριο Πυρός>

Β. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές εξαιρέσεις ως και τυχόν όρους του συμβολαίου και ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις ζημιών από:

 • Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, ζημιές από κατάσβεση Πυρκαγιάς, ανεμοθύελλα, κλοπή, διάρρηξη, ληστεία.
 • Πλημμύρα, χιόνι, παλιρροϊκό κύμα, σεισμό, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Απώλειες ή ζημίες κατά την μεταφορά μόνο όταν τα ασφαλιζόμενα είναι αυτοκινούμενα

 • Απώλειες ή ζημίες σε μηχανήματα που εργάζονται υπογείως
 • Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πολιτικές ταραχές, απεργίες, κλπ
 • Κάλυψη αεροπορικού ναύλου σε περίπτωση ζημίας
 • Κάλυψη επείγοντος ναύλου, υπερωριών, νυκτερινής εργασίας σε περίπτωση ζημιάς

Οι πρόσθετες καλύψεις δίνονται με την προσθήκη ειδικών όρων και παραρτημάτων και την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

 • Η αξία αντικατάστασης του μηχανήματος με καινούριο για μερική ζημία
 • Η πραγματική αξία του μηχανήματος κατά την ημέρα που υπέστη ολική ζημιά

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Η αξία αντικαταστάσεως με καινούριο καθενός μηχανήματος.

Απαλλαγή: Υφίσταται υποχρεωτικά σε κάθε συμβόλαιο, δραχμική ή ποσοστιαία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 • Ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη ή απορύθμιση ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές ενδογενούς αιτιολογίας: ζημιές κατά την διάρκεια δοκιμών
 • Έκρηξη λεβητών ή άλλων δοχείων πιέσεως
 • Αποθετικές ζημιές ή ευθύνες οποιουδήποτε είδους
 • Απώλειες ή ζημιές οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια της συμφωνηθείσας απαλλαγής
 • Αναλώσιμα ή εξαρτήματα που υφίστανται υψηλό βαθμό φθοράς
 • Απώλειες ή ζημίες σε πλοία ή πλωτά μέσα παντός είδους
 • Απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε πολιτικές ταραχές, απεργίες, κλπ
 • Πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργός ακτινοβολία, ραδιενεργός μόλυνση ή πολεμικοί κίνδυνοι, βαρεία αμέλεια του ασφαλιζόμενου ή των εκπροσώπων του, ζημιές για τις οποίες υφίστανται εγγύηση ή διαπιστώνονται στην απογραφή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη: πλήρη στοιχεία πελάτη, λεπτομερής περιγραφή των μηχανημάτων, έτος κατασκευής αυτών, αξία αντικαταστάσεως
 • Πραγματογνωμοσύνη για τους κινδύνους της πλημμύρας, καθίζησης, ανατροπής
 • Προσφορά και αποδοχή αυτής γραπτώς από τον πελάτη

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε εργολάβους, ιδιοκτήτες, εκμισθωτές, μισθωτές ή χρηματοδότες αγοράς του εξοπλισμού αυτού

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ενδεικτική)

Αξία αντ/σεως μηχ/τος Μικτό ετήσιο ασφάλ. Απαλλαγή κατά
ζημιογόνο γεγονός
€ 234.604,11 Χ 9‰ € 2.112,99 Το 10% στο ποσό της κάθε ζημίας με ελάχιστο τα € 5.865,10
€ 146.627,57 Χ 7‰ € 1.027,15
€ 102.639,30 Χ 6‰ € 616,29
ΣΥΝΟΛΟ € 3.756,43

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται ο κίνδυνος κλοπής “χρημάτων” (μετρητά, χαρτόσημα, ένσημα, γραμματόσημα, επιταγές) συνεπεία διάρρηξης ή ληστείας σε χρηματοκιβώτιο ασφαλείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Κάλυψη ληστείας κατά τις εργάσιμες ώρες, εκτός των χρηματοκιβωτίων (ταμεία – γκισέ)

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Διαμορφώνονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου (βάρος, διαστάσεις, τύπος, σταθερό / κινητό) και τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας (σύστημα συναγερμού, ρολά ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 • Κλοπή συνεπεία υπεξαίρεσης
 • Κλοπή με χρήση αντικλειδιού
 • Επακόλουθη αποθετική ζημία
 • Απώλειες ή ελλείμματα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Ύπαρξη χρηματοκιβωτίου εντός του οποίου θα φυλάσσονται τα “χρήματα”
 • Ύπαρξη μέτρων προστασίας, σαν να μην ήταν ασφαλισμένο
 • Ύπαρξη ασφαλιστηρίου Πυρός

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν, σε περίπτωση ζημίας, να αποδείξουν με επίσημα έγγραφα το ύψος της.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση είναι ελεύθερη και κυμαίνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου, τα μέτρα προστασίας και φυσικά το ύψος και την σύνθεση του ασφαλιζομένου κεφαλαίου (μετρητά, επιταγές, κλπ).

Ενδεικτικό καθαρό ασφάλιστρο: από 5‰ έως 9‰.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται ο κίνδυνος κλοπής “χρημάτων” (μετρητά, χαρτόσημα, ένσημα, γραμματόσημα, επιταγές) συνεπεία ληστείας κατά την διάρκεια μεταφοράς τους.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Δεν υπάρχουν

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Διαμορφώνονται ανάλογα με την σύνθεση του μεταφερόμενου ποσού (μετρητά, επιταγές, κλπ) και τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μεταφορές χρημάτων άνω του ποσού των €29.347 (μετρητά), θα διενεργούνται με δύο άτομα. Για μεταφορές μεγαλυτέρων ποσών γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία κατά περίπτωση, εξετάζοντας πάντα το ύψος και τη φύση του μεταφερόμενου ποσού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 • Κλοπή συνεπεία υπεξαίρεσης από τους ίδιους τους μεταφορείς
 • Επακόλουθη αποθετική ζημία
 • Απώλειες ή ελλείμματα που οφείλονται στην αμέλειά του/των μεταφορέα/ων
 • Μεταφορές που διενεργούνται για λογαριασμό τρίτων (πχ από εταιρίες COURIER ή SECURITY)
 • Μεταφορές χρημάτων πρατηρίων σιγαρέτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα άτομα που διενεργούν τις χρηματομεταφορές πρέπει να είναι υπάλληλοι της ασφαλιζόμενης επιχείρησης και να έχουν ηλικία άνω των 21 ετών και κάτω των 60. Τα μεταφερόμενα χρήματα να είναι πάντοτε υπό την άμεση φύλαξή τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν, σε περίπτωση ζημίας, να αποδείξουν με επίσημα έγγραφα το ύψος της ζημίας.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση είναι ελεύθερη και εξαρτάται κυρίως από το ύψος και τη συχνότητα των μεταφορών.
Ενδεικτικό καθαρό ασφάλιστρο:
5‰ επί του ανώτατου μεταφερόμενου ποσού κατά περίπτωση / μεταφορά 0,1‰ επί του συνολικού μεταφερομένου ποσού κατά την διάρκεια της ασφάλισης (ετησίως διακινούμενο ποσό)

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται μία επιχείρηση έναντι των κινδύνων πλαστογραφίας, κατάχρησης, υπεξαίρεσης από τους υπαλλήλους της.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Δεν υπάρχουν

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ανάλογα με το κύρος και την φύση της προς ασφάλιση επιχείρησης καθώς και τα ιδιαίτερα στοιχεία των υπαλλήλων (ηλικία, θέση, καθήκοντα, χρόνος προϋπηρεσίας στην επιχείρηση).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αξιόποινες πράξεις που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο και έχουν διαπραχθεί χρονικά πριν από την έναρξη της ισχύος του συμβολαίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα προς ασφάλιση άτομα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσία στην επιχείρηση, καθώς και καθαρό ποινικό μητρώο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν, σε περίπτωση ζημίας, να αποδείξουν με επίσημα έγγραφα το ύψος της ζημίας.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση είναι ελεύθερη και κυμαίνεται ανάλογα με τα στοιχεία των υπαλλήλων (ηλικία, θέση, καθήκοντα, χρόνος προϋπηρεσίας στην επιχείρηση), καθώς και από το ύψος του ασφαλιζόμενου ποσού για κάθε έναν υπάλληλο.
<Δίνεται συνδυαστικά με το ασφαλιστήριο Πυρός>

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Θραύση κρυστάλλων από οποιαδήποτε αιτία, όπως π.χ. τυχαίο γεγονός, διάρρηξη, κακόβουλη ενέργεια, κλπ <συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες αποκατάστασης>

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ανάλογα με την φύση του κινδύνου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 • Πόλεμος, τρομοκρατικές και βομβιστικές ενέργειες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Θεομηνίες (σεισμός, θύελλα, πλημμύρα)
 • Φωτιά
 • Κακή τοποθέτηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα προς ασφάλιση κρύσταλλα να μην είναι ήδη σπασμένα ή ραγισμένα.
Δεν καλύπτονται τα κρύσταλλα κατά την τοποθέτηση ή την κατασκευή του κτιρίου.
Δεν καλύπτονται τα πλαίσια και οι επιγραφές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Βιτρίνες, πόρτες, καθρέπτες καταστημάτων /εμπορικών κέντρων, κλπ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

–  2% – 3,5% Μικτό Ετήσιο Ασφάλιστρο ανάλογα τις επεκτάσεις καλύψεων
–  Ελάχιστο Μικτό Ασφάλιστρο 60,00 Ευρώ

Σημείωση: Εάν το Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο είναι μεγάλο, δίδεται έκπτωση στο ασφάλιστρο, μετά από συνεννόηση με τον Κλάδο.