Ευρωπαική Πίστη

Σύστημα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ασφάλιση Μεταφοράς Μηχανημάτων (Φωτοβολταϊκών)

Καλύπτονται οι Εισαγωγές των μηχανημάτων από Ευρώπη (οδικώς, Ατμοπλοϊκώς, Σιδηροδρομικώς ), από αποθήκη σε αποθήκη, καθώς και η διακίνηση εντός ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η κάλυψη είναι ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, χωρίς απαλλαγή (ALL RISKS), π.χ. πυρκαγιά ή έκρηξη, προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου, ανατροπή ή εκτροχίαση του μέσου μεταφοράς δια ξηράς, σύγκρουση ή επαφή του πλοίου ή μεταφορικού μέσου με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο εκτός από νερό, Θυσία γενικής αβαρίας, εκβολή φορτίου στην Θάλασσα, συμμετοχή στα έξοδα γενικής αβαρίας και σώστρων, κλοπή (ολική-μερική), σκουριά κλπ

Μικτά Ασφάλιστρο: 0,15% επί της αξίας των Μηχανημάτων

Σημειώσεις:

 • Απαιτείται λίστα Μηχανημάτων και Εξαρτημάτων με τις αξίας τους. Εξαιρούνται οι Ηλεκτρικές Απορρυθμίσεις
 • Ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί όροι Κλάδου Μεταφορών
 • Πρέπει να συμπληρωθεί Αίτηση Κλάδου Μεταφορών

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης Φωτοβολταϊκών (EAR)

Προσφέρεται ένα εξειδικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα για τις εταιρίες που υλοποιούν ένα έργο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ή άλλων συστημάτων εναλλακτικής πηγής ενέργειας, καλύπτοντας όλη τη διαδικασία κατασκευής του έργου, όπως επίσης και την αξία του.

Βασικό Πακέτο Καλύψεων:

Το Συμβόλαιο χωρίζεται σε δύο τμήματα, το Τμήμα 1 – Υλικές Ζημίες και το Τμήμα 2 – Αστική Ευθύνη

Τμήμα 1

Οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική Υλική Ζημία ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι / Όρια Ευθύνης Απαλλαγές επί εκάστης ζημίας
Φωτιά, Κεραυνός, Έκρηξη  Μέχρι αξία Συμβατικών Εργασιών €250.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €600,00Αξία Συμβατικών Εργασιών από €250.001,00 μέχρι €800.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €1.500,00
Πλημμύρα, Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Θύελλα, Χαλάζι, Παγετό, Καθίζηση, Κατολίσθηση  Μέχρι αξία Συμβατικών Εργασιών €250.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €600,00Αξία Συμβατικών Εργασιών από €250.001,00  μέχρι €800.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €1.500,00.
Σεισμός  2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως     ή/και αναρριχήσεως Μέχρι αξία Συμβατικών Εργασιών €250.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €600,00.Αξία Συμβατικών Εργασιών από €250.001,00 μέχρι €800.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €1.500,00
Ανθρώπινα λάθη, Λανθασμένο Χειρισμό, Αμέλεια, Απροσεξία, Αδεξιότητα Μέχρι αξία Συμβατικών Εργασιών €250.000,00: €1.000,00 επί του ποσού εκάστης ζημίαςΑξία Συμβατικών Εργασιών από €250.001,00  μέχρι €800.000,00: €2.000,00 επί του ποσού εκάστης ζημίας
Πρόσθετες Καλύψεις  Απαλλαγές επί εκάστης ζημίας
001 – Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες, Βανδαλισμός 10% επί του ποσού εκάστης ζημίας με ελάχιστο €2.000,00 ανά ζημιογόνο γεγονός
001Α – Κάλυψη Τρομοκρατικών Ενεργειών (για αξία συμβατικών εργασιών μέχρι την αξία του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και ανώτατο όριο ευθύνης μέχρι του ποσού των €300.000,00)  Μέχρι αξία Συμβατικών Εργασιών €250.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €600,00Αξία Συμβατικών Εργασιών από €250.001,00  μέχρι €800.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €1.500,00
 002 – Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αλλήλων
 003 – Κάλυψη Επισκέψεων Συντήρησης (μέχρι 6 μήνες)
 004 – Κάλυψης Εκτεταμένης Συντήρησης (μέχρι 6 μήνες)  Μέχρι αξία Συμβατικών Εργασιών €250.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €600,00Αξία Συμβατικών Εργασιών από €250.001,00 μέχρι €800.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €1.500,00
006 – Κάλυψη πρόσθετων δαπανών για υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, ταχεία αποστολή (μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών Ζημιών ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης)
007 – Κάλυψη εξόδων Αεροπορικού Ναύλου (μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών Ζημιών, ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης) 15% επί των αποζημιώσεων δαπανών με ελάχιστο €750,00 ανά ζημιογόνο γεγονός
008 – Αφορά κατασκευές σε σεισμογενείς περιοχές
100 – Κάλυψη Δοκιμαστικής λειτουργίας μηχανημάτων και εγκαταστάσεων (μέχρι 4 εβδομάδες συμπεριλαμβανομένων στην περίοδο κατασκευής)
102 – Κάλυψη Υπόγειων Καλωδιώσεων και Λοιπών Υπόγειων Εγκαταστάσεων / Δικτύων 10% με ελάχιστο €1.200,00
109 – Υλικά Κατασκευής (μέχρι 10 ημέρες)
110 – Μέτρα Προστασίας από Όμβρια Ύδατα, Πλημμύρα και Κατακλυσμό
112Α – Ειδικοί Όροι που αφορούν στα Μέτρα Πυρόσβεσης          και Πυροπροστασίας Εργοταξίου (€30.000,00 για κάθε αποθηκευτικά χώρο)
119 – Κάλυψη Παρακείμενης / Υφιστάμενης Περιουσίας (μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών Ζημιών, ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης)
200 – Κάλυψη Κινδύνου Κατασκευαστών Μέχρι αξία Συμβατικών Εργασιών €250.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €600,00Αξία Συμβατικών Εργασιών από €250.001,00 μέχρι €800.000,00: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €1.500,00.
115 – Δαπάνες για αμοιβές επαγγελματιών (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, Δημόσιες Αρχές) μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών

Τμήμα 2 – Αστική Ευθύνη

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι / Όρια Ευθύνης Απαλλαγές επί εκάστης ζημίας
Σωματικές Βλάβες κατά άτομο μέχρι €100.000,00
Υλικές Ζημιές σε περιουσία τρίτων κατά ατύχημα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων μέχρι €50.000,00 €500,00 επί του ποσού εκάστης ζημίας
Ανώτατο Όριο αποζημίωσης κατά γεγονός μέχρι €300.000,00
Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης μέχρι €500.000,00

Μικτά Ασφάλιστρα: 2% επί του προϋπολογισμού του Έργου
Ελάχιστα Ασφάλιστρα: €250,00

Επέκταση Κάλυψης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης

Καλύπτεται η υπό των Ελληνικών Νόμων προβλεπόμενη αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, την οποία υπέχει υπό την ιδιότητα του εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 932,657 και 658 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, έναντι του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ για ατυχήματα που Θα συμβούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και εξ αφορμής αυτής στο έργο και για πέραν των υποχρεώσεων του ΙΚΑ. Ορια Αποζημίωσης:

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο μέχρι €50.000,00
 • Κατά γεγονός μέχρι €150.000,00
 • Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης μέχρι €300.000,00

Ασφάλιστρα Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης: €150,00

Βασικά στοιχεία που χρειάζονται για την αξιολόγηση του κινδύνου:

 • Το είδος της συναρμολόγησης
 • Περιγραφή Εργασιών
 • Το ύψος του πραγματικού προϋπολογισμού
 • Την χρονική διάρκεια και την έκταση της κάλυψης
 • Την περίοδο και το είδος των δοκιμών
 • Η τεχνική περιγραφή της συναρμολόγησης και η ανάλυση του προϋπολογισμού κρίνεται απαραίτητη

Ειδικοί Όροι / Συμφωνίες – Εξαιρέσεις

 • 0 ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία μέτρα προστασίας του κοινού και να απαγορεύει την είσοδο εντός των χώρων του εργοταξίου σε μη αρμόδια άτομα
 • Προκειμένου για την κάλυψη της κλοπής των υλικών / εργαλείων αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα υλικά / εργαλεία φυλάσσονται κατά τις μη εργάσιμες ώρες εντός κλειστού κλειδωμένου χώρου
 • Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής βρεθούν νερά, τότε Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός αντλιών για την απορρόφησή των.
 • Απώλειες ή ζημίες που έχουν συμβεί πριν την έναρξη της συμφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης εξαιρούνται και δεν καλύπτονται.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε Οικοδομικό Εξοπλισμό. 0 Εξοπλισμός αυτός μπορεί να καλυφθεί μόνον εφόσον ο ασφαλιζόμενος μας προσκομίσει αναλυτική κατάσταση Εξοπλισμού και τιμολογηθεί ξεχωριστά.
 • Δεν καλύπτεται καμία υπαρκτή ή υποθετική ευθύνη για ζημιά ή απώλεια άμεσα ή έμμεσα προερχόμενη από ανάμειξη με οποιοδήποτε τρόπο με αμίαντο, ή με υλικά που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα.
 • Εξαιρούνται ζημίες στα φυτά / δένδρα / θάμνους από ελλιπή άρδευση, βοτάνισμα, μόλυνση, ασθένειες, κατά την εκχέρσωση, εκρίζωση, μεταφορά καθώς και λόγω μη τήρησης ή παράλειψης των ενδεδειγμένων πρακτικών ή χρήσης λανθασμένων τεχνικών για κλάδεμα.
 • Εξαιρούνται ζημίες στα φυτά / δένδρα / θάμνους και σε Τρίτους από την επίδραση τυχόν χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών
 • Εξαιρούνται ζημίες στα φυτά / δένδρα / θάμνους κλπ. κατά την διάρκεια της συντήρησης
 • Εξαιρούνται απώλειες ή ζημίες από μόλυνση ή ρύπανση του αέρα, των νερών και του εδάφους
 • Δεν καλύπτεται ευθύνη των αναδόχων από την λειτουργία τμήματος του έργου που παραδόθηκε ή τέθηκε σε λειτουργία.
 • Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων / ζημιών και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού.
 • Ο κίνδυνος κατολίσθησης — καθίζησης — υποχώρησης εδάφους δίνεται υπό την προυπόθεση διεξαγωγής γεωτεχνικής μελέτης υπεδάφους κατά την εγκατάσταση της μονάδας
 • Ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί όροι Συμβολαίου Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης, Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης

Ειδικές Εξαιρέσεις

 • Απώλειες ή ζημίες που έχουν συμβεί προ της ενάρξεως της συμφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης
 • Κλοπή άνευ ύπαρξης εμφανών στοιχείων διάρρηξης/βίαιης παραβίασης ή συνεπεία μυστηριώδους εξαφάνισης. Αδυναμία Δυνατότητας Αναγνώρισης Ημερομηνίας (EDRE)
 • Απώλειες ή ζημίες από μεταφορά / μετάδοση «Ιών»
 • Asbestos / Toxic mould exclusion
 • Απώλειες ή ζημίες που υπάγονται στην παρεχόμενη από τον κατασκευαστή εγγύηση
 • Απώλειες κατά την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ, εάν αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως απώλειες προερχόμενες από την επέλευση καλυπτομένου — από το ασφαλιστηρίου Μηχανικών Βλαβών — κινδύνων Αδυναμία απορρόφησης από το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ της παρεχόμενης ενέργειας
 • Ζημίες από GRAFFITI

Εξαιρείται: η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη των Μελετητών, Συμβούλων, Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων

Ασφάλιση Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων Φωτοβολταϊκών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ δημιούργησε ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις εγκαταστάσεις των Φωτοβολταϊκών Μονάδων για την παραγωγή ενέργειας με τους βασικότερους κινδύνους που μπορεί αυτό να υποστεί.

Φωτοβολαταϊκές Εγκαταστάσεις εντός οικοπέδων

Φωτοβολαταϊκές Εγκαταστάσεις πάνω σε ταράτσες κατοικιών

Επίσης συμπληρωματικά έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε τις οικονομικές απώλειες που τυχόν μπορούν να επακολουθήσουν συνεπεία υλικής ζημιάς.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι / Όρια Ευθύνης Απαλλαγές επί εκάστης ζημίας
Πυρκαγιά – Κεραυνός
Ζημιές από καπνό
Πυρκαγιά από δάσος, συστάδες δέντρων, θάμνους, χόρτα
Ευρεία Έκρηξη (Φυσική – Χημική)
Πτώση αεροσκαφών ή/και αντικείμενα που θα αποσπασθούν από αυτά
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός Το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο ποσό τα €700,00
Κλοπή από διάρρηξη Το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο ποσό τα €1.500,00
Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κακόβουλες, Στάσεις, Απεργίες Το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο €2.000,00
Βραχυκύκλωμα έως €10.000,00 ανά γεγονός και ετησίως*Η κάλυψη αφορά ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικά μηχανήματα (ζημιά του ιδίου του βραχυκυκλωθέντος) Το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο €1.000,00
Καθίζηση – Κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Το 2% του ασφαλιστικού ποσού
Έξοδα Απομάκρυνσης συντριμμάτων μέχρι ποσοστού 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
Όρος 72 ωρών φυσικών φαινομένων
Σεισμός και / ή Πυρκαγιά εκ Σεισμού Το 2% του ασφαλιστικού ποσού

Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο 2,65‰ επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

Προϋποθέσεις Ασφάλισης: Μέχρι 100 Kw (άνω των 100 συνεννόηση με την Εταιρία)

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών.
 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης.
 • Ύπαρξη μέτρων προστασίας έναντι κεραυνού (αλεξικέραυνο), υπερτάσεων και επαγωγικών ρευμάτων (εσωτερική και εξωτερική) καθώς και Θεμελιακής γείωσης. Πρέπει να υπάρχει η σχετική μελέτη και εφόσον ζητηθεί, να αποστέλλεται στην εταιρία.
 • Όλα τα μέτρα προστασίας να καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων, να συντηρούνται κανονικά και να βρίσκονται σε εμφανή και άμεσα προσιτά σημεία των χώρων που προστατεύουν, καθώς επίσης και να βρίσκονται πάντα σε κατάσταση άμεση και ταχείας λειτουργίας (πυροσβεστήρες αζώτου).
 • Σε περίπτωση Θερμών εργασιών (οξυγονοκολλήσεις, κτλ) να λαμβάνονται όλα τα υποχρεωτικά εκ του νόμου μέτρα προστασίας (Πυρ.Διάταξη αρ.7)
 • Έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ανά 6μηνο. 0 έλεγχος Θα βεβαιώνεται ενυπόγραφα από τεχνικό.
 • Η κάλυψη της Κλοπής παρέχεται εφόσον υπάρχει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία φύλαξης καθ’ όλο το 24ωρο που καλύπτει όλους τους προς ασφάλιση χώρους και υπάρχει πλήρης και επαρκή περίφραξη ύψους το λιγότερο 1,80μ., και επαρκής νυχτερινός φωτισμός.
 • Εξαιρούνται ζημιές μυστηριώδους εξαφάνισης χωρίς ίχνη διάρρηξης.
 • Ο  κίνδυνος του Χαλαζιού παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι τα εγκατεστημένα συστήματα αντέχουν σε συνήθους κινδύνους χαλαζόπτωσης (εγγύηση από τον κατασκευαστή).
 • Ο κίνδυνος Καθίζησης-Κατολίσθησης παρέχεται υπό την προϋπόθεση διεξαγωγής γεωτεχνικής μελέτης υπεδάφους κατά την εγκατάσταση της μονάδας.
 • Δεν καλύπτονται ζημίες από φυσιολογική φθορά ή κακή χρήση.
 • Εξαιρούνται ζημίες κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και / ή συντήρησης.
 • 0 χώρος όπου βρίσκεται η εγκατάσταση Θα πρέπει να είναι αποψιλωμένος.
 • Να υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο συντήρησης με τον εγκαταστάτη.
 • Το σύστημα/μονάδα Θα καλύπτεται, βάσει των όρων της παρούσης προσφοράς, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δοκιμής λειτουργίας (testing) και παράδοσης στον ασφαλιζόμενο ενώ η κάλυψη απώλειας κερδών Θα αρχίζει μετά την έκδοση σχετικής άδειας από την ΔΕΗ και σύνδεση με αυτήν.
 • Ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί όροι Κλάδου Περιουσίας
 • Πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση Κλάδου Περιουσίας

Απώλεια Κερδών Φωτοβολταϊκών

 • Απώλεια Μικτών Εσόδων (εντός της περιόδου αποζημίωσης) λόγω Διακοπής Παροχής Ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των ανωτέρω καλυπτομένων κινδύνων.
 • Υπολογισμός Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου
 • Υλικές Ζημίες
 • Σύνολο Αξίας Μονάδας (πλαισίων) + Αξία Παρακολουθημάτων
 • Βοηθητικά κτίσματα. Περίφραξη
 • Απώλεια Κερδών
 • Ισχύς (KW) x Μέση αναμενόμενη παραγόμενη ενέργεια ετησίως (ώρες) *x Τιμή πώλησης KWh
  *{ Η Μέση Αναμενόμενη Ενέργεια Ετησίως προκύπτει από τον παρακάτω τύπο/υπολογισμό: Ετήσια Απόδοση (KWh) / Ισχύς Μονάδας (KW) }
 • Αφαιρετέες απαλλαγές σε κάθε ζημιά: οι πέντε (5) πρώτες ημέρες για Σεισμό και φυσικά φαινόμενα και τρεις (3) πρώτες ημέρες για λοιπούς κινδύνους.

Βάση Αποτίμησης

 • Υλικές Ζημίες
 • Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς
 • Απώλεια Κερδών
 • Μέση αναμενόμενη παραγόμενη ενέργεια ετησίως (ώρες) *x Τιμή πώλησης ΚWh x ημέρες Διακοπής Λειτουργίας / 365 ημέρες
 • Ετήσιο ολικό ασφάλιστρο 2,55‰ Χ του ασφαλιζομένου κεφαλαίου της Απώλειας Κερδών κατά δήλωση του κου ασφαλιζομένου

Σημείωση:

Ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί όροι Απώλειας Κερδών

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών

Προϋπόθεση τα μηχανήματα να είναι μέχρι 3 ετών και να υπάρχει εγγύηση από την κατασκευαστική Εταιρία. Ώρες διακοπής λειτουργίας/365 μέρες.

Καλύψεις

 • Ελαττωματικός Σχεδιασμός, σφάλματα εργαστηρίου ή κατά την συναρμολόγηση, κακοτεχνία, ελαττώματα κατά την χύτευση και ελαττωματικά υλικά (όλα αυτά μετά την λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή)
 • Εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες
 • Απόσχιση λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως
 • Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης
 • Έλλειψη νερού σε λέβητες
 • Φυσική έκρηξη, ενδόρρηξη, κατάρρευση, Θύελλα, παγετό

Εξαιρέσεις

 • Απώλεια Κερδών συνεπεία Μηχανικών Βλαβών
 • Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε κάποιον από τους κινδύνους που μπορεί να καλύψει ένα Ασφαλιστήριο Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων
 • Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε σεισμό, κατάρρευση κτιρίων, υποχώρηση εδάφους, κατολίσθηση, ηφαιστειακή έκρηξη ή παρόμοιες φυσικές καταστροφές
 • Αποθετικές ζημίες κάθε είδους καθώς και οικονομικές απώλειες κάθε είδους
 • Απώλειες ή ζημίες από συνήθη χρήση, διάβρωση, σπηλαίωση, οξείδωση, αλλοίωση οφειλόμενη σε έλλειψη χρήσεως ή επιδράσεως φυσιολογικών ατμοσφαιρικών συνθηκών
 • Απώλειες ή ζημίες για τις οποίες ο προμηθευτής ή ο επισκευαστής είναι υπεύθυνος βάσει νόμου ή συμβάσεως
 • Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν της ενάρξεως της ασφαλίσεως και ήταν γνωστά στον ασφαλιζόμενο ή τους εκπροσώπους του.
 • Απώλειες ή ζημίες σε εξαρτήματα ή υλικά που θεωρούνται αναλώσιμα ή που λόγω της φύσεώς τους υπόκεινται σε υψηλό βαθμό φθοράς κατά τη συνήθη χρήση

Απαλλαγή: Εφαρμόζεται απαλλαγή 10% επί της ζημίας με ελάχιστο €2.000,00

Μικτά Ασφάλιστρα: 5‰ επί της αξίας των μηχανημάτων

Βασική Προϋπόθεση Κάλυψης:

 • Η ύπαρξη στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • Ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί όροι Συμβολαίων Μηχανικών Βλαβών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στο τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου και με την προϋπόθεση της μη ύπαρξης ζημιάς και της ανανέωσης των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Περιουσίας και Μηχανικών Βλαβών η Εταιρία Θα προβαίνει σε επιστροφή ασφαλίστρων με πρόσθετη πράξη ύψους 15% επί των καθαρών ασφαλίστρων.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Μονάδων

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ “SOLAR TREE” παρέχεται σε συνεργασία με την ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. (συγγενή εταιρία της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής)

Το πακέτο «Solar Tree» , περιλαμβάνει τις εξής βασικές καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη ευρεία
 • Ζημιές από καπνό
 • Βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, σχηματισμός τόξου
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων από αυτά
 • Θύελλα – Καταιγίδα – Πλημμύρα
 • Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Στάσεις – Απεργίες – Οχλαγωγίες – Πολιτικές Ταραχές
 • Κακόβουλη Ενέργεια, Βανδαλισμός
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως /αναρριχήσεως
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς-έκρηξης
 • Έξοδα Αποκομιδής συντριμμάτων συμπεριλαμβανομένων δαπανών για έξοδα μηχανικών / αρχιτεκτόνων, έξοδα δημοσίων αρχών
 • Έξοδα αποφυγής και ελαχιστοποίησης της ζημιάς

Προαιρετικές καλύψεις

 • Σεισμός και / ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Απώλεια κερδών

ΑΝΩΤΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΙΑ:

 • Ζημιά πυρκαγιάς συνεπεία βραχυκυκλώματος (αξία βραχυκυκλωθέντος) μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των υλικών ζημιών
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία Πυρκαγιάς-Έκρηξης μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των Υλικών Ζημιών
 • Έξοδα Αποκομιδής συντριμμάτων συμπεριλαμβανομένων δαπανών για έξοδα μηχανικών / αρχιτεκτόνων, έξοδα δημοσίων αρχών μέχρι 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των υλικών ζημιών
 • Έξοδα αποφυγής και ελαχιστοποίησης της υλικής ζημιάς μέχρι 10% του ποσού της ζημιάς
 • Απώλεια Κερδών με Περίοδο Αποζημιώσεως 12 μήνες

 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:

 • Για την κάλυψη Σεισμού ισχύει απαλλαγή 2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά
 • Για τις καλύψεις, Θύελλας, Καταιγίδας, Πλημμύρας, Χιονιού, Παγετού, Χαλαζιού ισχύει απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 750 ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις – Απεργίες – Οχλαγωγίες – Πολιτικές Ταραχές ισχύει απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 750 ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Κλοπή & Κακόβουλη Ενέργεια ισχύει απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό € 2.000 ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Λοιποί κίνδυνοι € 500- ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Απώλεια κερδών οι πέντε (5) πρώτες ημέρες από την ημερομηνία επέλευσης υλικής ζημιάς πλην σεισμού και οι δέκα (10) πρώτες ημέρες για ζημιά από σεισμό
 • οι (5) πρώτες εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία επέλευσης υλικής ζημιάς πλην σεισμού και οι δέκα (10) πρώτες εργάσιμες ήμερες για
  ζημιά από σεισμό.

 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

 • Απώλειες ή ζημιές που έχουν συμβεί προ της ενάρξεως της συμφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης
 • Κλοπή χωρίς εμφανή στοιχεία διάρρηξης/ βίαιης παραβίασης του χώρου ή μυστηριώδους εξαφάνισης
 • Απώλειες ή ζημιές που υπάγονται στην παρεχόμενη από τον κατασκευαστή εγγύηση
 • Απώλειες κατά την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ, εάν αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως απώλειες προερχόμενες από την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου
 • Αδυναμία απορρόφησης από το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ της παρεχόμενης ενέργειας

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών
 • Τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας σαν να μην υπήρχε η παρούσα ασφάλιση, καθώς και όλων των μέτρων /μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από τον νόμο
 • Περίφραξη του χώρου εντός του οποίου βρίσκεται η ασφαλισμένη μονάδα με συρματόπλεγμα ύψους 1,50μ και κλείδωμα των εισόδων με κλειδαριές ασφαλείας (εφ’ όσον δεν βρίσκεται σε στέγη)
 • Επαρκής φωτισμός του χώρου
 • Σύστημα συναγερμού με σειρήνες και ειδικό φωτισμό συνδεδεμένο με εταιρία λήψης σημάτων (security)
 • Τακτική προγραμματισμένη συντήρηση και έλεγχος των ηλεκτρομηχανο-λογικών εγκαταστάσεων βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή και ύπαρξη βεβαίωσης ελέγχου συντήρησης υπογεγραμμένη από αρμόδιο τεχνικό
 • Ο κίνδυνος για ζημιές από χαλάζι καλύπτεται με την προϋπόθεση ότι τα εγκατεστημένα συστήματα αντέχουν στους συνήθεις κινδύνους (προδιαγραφές από τον κατασκευαστή)
 • Η παρούσα ασφάλιση ισχύει μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας και την παράδοση στον ασφαλιζόμενο και πάντα μετά την σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ και την έκδοση της σχετικής άδειας

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υλικές Ζημιές

 • Σύνολο Αξίας Μονάδας (πλαισίων) + αξία παρακολουθημάτων
 • Οικοδομές, βελτιώσεις οικοδομής, εξοπλισμός, περίφραξη

Απώλεια κερδών

 • Ισχύς (KWH) Χ μέση αναμενόμενη παραγόμενη ενέργεια ετησίως (ώρες)* Χ τιμή KWH

* (η μέση αναμενόμενη ενέργεια ετησίως προκύπτει από τον παρακάτω τύπο/υπολογισμό: Ετήσια Απόδοση (KWH) / ισχύς Μονάδας (KWH)

ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Υλικές Ζημιές

 • Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς

Απώλεια κερδών

 • Μέση αναμενόμενη παραγόμενη ενέργεια ετησίως (ώρες) Χ τιμή πώλησης KWH Χ ημέρες διακοπής λειτουργίας / 365 ημέρες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ € 200.000 (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20KW
ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

 • ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΣΜΟ 1,70‰
 • ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ 2,60‰

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ € 800.000 (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΏΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100KW
ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

 • ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΣΜΟ 1,50‰
 • ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ 2,40‰

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ € 2.000.000 (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΏΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200KW
ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

 • ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΣΜΟ 1,30‰
 • ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ 2,20‰