ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

2fefd8a56862e1a6f03255b231c77717_XL[1]

Προϋποθέσεις Ασφάλισης FULL Cover – Restaurants

Τύπος Κατασκευής Κτιρίων: Κατασκευή Εξαιρετικής Τάξης

Σκελετός: Ενισχυμένο σκυρόδεμα, ταρατσοσκεπή
Τοιχοποιία: Τούβλα, πέτρα ή άλλο μη αναφλέξιμο υλικό

Περιγραφή των προς ασφάλιση επιχειρήσεων με αυτό το πρόγραμμα

Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις για εστιατόρια και λιανική πώληση τροφίμων και ποτών με Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο κτιρίου, περιεχομένου και εμπορευμάτων €2.500.000 Καλύπτονται κτίριο, βελτιώσεις κτιρίου, περιεχόμενο, εμπορεύματα, ηλεκτρονικός ή
άλλος εξοπλισμός, λοιπό περιεχόμενο.

Ιστορικό ζημιών Καθαρό Ιστορικό Ζημιών τα τελευταία τρία χρόνια.

Μέτρα Προστασίας

Πυρκαγιά: Τήρηση τουλάχιστον των υποχρεωτικών μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται ή επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις.

Κλοπή & Ζημιές Κλέπτη: Τα παρακάτω μέτρα προστασίας είναι απαραίτητα αν το είδος της επιχείρησης σημειώνεται με *

 • Ύπαρξη ρολών ασφαλείας σε όλες τις βιτρίνες, εισόδους & παράθυρα επιχείρησης.
 • Και σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο είτε με την Ελληνική Αστυνομία, είτε με κέντρο λήψης σημάτων εταιρίας Security.

Νερά: Ζημιές από κινδύνους σχετικούς με διαρροές – νερά σε υπόγεια των καλυπτόμενων επιχειρήσεων, καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα του ασφαλισμένου περιεχομένου είχαν τοποθετηθεί σε ύψος τουλάχιστον 12 εκατοστών από το
δάπεδο.

Κάλυψη του Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας

Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», περιλαμβάνει τυχαία υλική ζημία καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημιές που θα προέλθουν από: Φωτιά, Κεραυνός, Ευρεία Έκρηξη, Καπνός, Φωτιά από Δάσος, Υλικές Ζημιές κατ’ εντολή των αρχών, Θύελλα – Καταιγίδα, Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, sprinkler και φυσικού αερίου, Χιόνι, Χαλάζι, Πτώση δένδρων, Πτώση Αεροσκάφους, Πρόσκρουση Οχήματος, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες, κλοπή διαρρήξεως και ζημίες κλέπτη, Ληστεία (hold up), Προσωρινή Μεταφορά Περιεχομένου, Βραχυκύκλωμα, Θραύση Κρυστάλλων, Θραύση Καθρεπτών, Διαφημιστικών Πινακίδων, Έξοδα Αρχιτέκτονα / Μηχανικού, Αποκομιδή Συντριμμάτων, Έξοδα Άντλησης Υδάτων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν καλύπτονται ζημίες από: Δόλο, Προϋπάρχουσες Ζημίες, Πόλεμο, Μόλυνση ή Ρύπανση, Φυσιολογική Φθορά, Ελαττωματικό Υλικό, Σταδιακή Αλλοίωση, Σκουριά, Απλή Κλοπή, Μυστηριώδης Εξαφάνιση, Κοσμήματα, Πολύτιμοι Λίθοι, Χρυσός, Γούνες, Αντίκες, Έργα Τέχνης, Ζώα.

Απαλλαγή

 • Κλοπή και ζημιές κλέπτη
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €550
 • Τυχαία Υλική Ζημιά
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €550
 • Διαρροή Σωληνώσεων και Νερά
  • Απαλλαγή:
   • Ισόγεια 5% με ελάχιστο €600
   • Υπόγεια
    • για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως €250.000 5% με ελάχιστο €750
    • για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο άνω των €250.000 5% με ελάχιστο €1.500
 • Βραχυκύκλωμα
  • Απαλλαγή: €150
 • Θραύση κρυστάλλων, καθρεπτών, διαφημιστικών πινακίδων
  • Απαλλαγή: €150

Έξοδα μετά από υλική ζημιά

Καλύπτει έξοδα που θα προκύψουν από υλική ζημία: Αποκομιδής Συντριμμάτων, Φύλαξης Εγκαταστάσεων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοσίων Αρχών, Καθαρισμού / Εκκαθάριση Εδάφους, Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης περιεχομένου. Η κάλυψη παρέχεται ως 20% της ζημίας
με μέγιστο ποσό ως παρακάτω:

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο σε Ευρώ Ποσό Κάλυψης
0 – 500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €25.000
500.001 – 1.500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €50.000
1.500.001 – 2.500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο €90.000
Απαλλαγή: Καμία

Προαιρετική Κάλυψη

Κάλυψη Σεισμού Η κάλυψη του Σεισμού, δίνεται προαιρετικά για το σύνολο των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανάλυση της κάλυψης του Σεισμού.

Απαλλαγή: 2% επί του ασφαλιζομένου ποσού.

Διακοπή Εργασιών (12 μήνες)

Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει την προσωρινή ή ακόμα και μόνιμη διακοπή εργασιών συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

 • για διάστημα άνω των 3 μηνών έως 12 μήνες, τότε η αποζημίωση θα είναι ίση με το 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημίας, μείον το ποσό που αναλογεί για τις 7 πρώτες εργάσιμες ημέρες.
 • για διάστημα έως 3 μήνες: Η κάλυψη υπολογίζεται με 0.20% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου με μέγιστο €50 την ημέρα.

Απαλλαγή: 7 πρώτες ημέρες

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Σε περίπτωσεις Θανάτου ή Μόνιμη Ολικής / Μερικής Ανικανότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας έως €50.000.

Απαλλαγή: Καμία

Ασφάλιση Χρημάτων & Χρηματοκιβωτίου

 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων και Επιταγών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή/και μέσα από τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε Τράπεζας έως €10.000
 • Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου έως €10.000
 • Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμιακής μηχανής έως €1.000
 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων και Επιταγών κατά τη μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος / υπάλληλος της επιχείρησης ή εταιρεία μεταφοράς χρημάτων έως €10.000
 • Ασφάλιση για σωματικές βλάβες, τραυματισμό σε στελέχη / υπαλλήλους ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, συνολικό ποσό ιατρικών εξόδων έως €10.000
 • Ζημιές από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων χαρτονομισμάτων έως €1.000
 • Απώλεια κλειδιών €200

Απαλλαγή:

 • Χρήματα εντός, εκτός, επιχείρησης & χρηματοκιβώτιο: 5% ελάχιστο τα €600.
 • Ταμειακή μηχανή, κλειδωμένο συρτάρι, & πλαστά χαρτονομίσματα: €200

Αστική Ευθύνη Διεύθυνσης & Στελεχών (D&O)

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης €10.000. Η κάλυψη ισχύει για επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε. / Ε.Π.Ε. / Ο.Ε. / Ε.Ε.

Απαλλαγή: Καμία

Γενική Αστική Ευθύνη

Από την εν γένει λειτουργία της Επιχείρησης προς Τρίτους

 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα: €150.000
 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα: €450.000
 • Υλικές Ζημίες: €100.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης: €600.000
 • Η κάλυψη περιλαμβάνει Αστική Ευθύνη από Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, Διαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών Επιγραφών και Πινακίδων, Χρήση Ανελκυστήρων, φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, καθώς και Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης /
  επισκευών προϋπολογισμού έως €30.000.

Απαλλαγή: €300 στις υλικές ζημιές μόνο

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Προς τους Εργαζόμενους στην Επιχείρηση

 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα: €50.000
 • Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα: €150.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης: €150.000

Απαλλαγή: Καμία

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

 • Για όλα τα προϊόντα που πωλεί η επιχείρηση σε τελικό καταναλωτή και μόνο. Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια ασφάλισης: €50.000

Απαλλαγή: Καμία

Εκπτώσεις

 • 7.5% σε περιπτώσεις που η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται με ταχυπληρωμή, πιστωτική κάρτα ή / και πάγια εντολή
 • Με πιστωτική κάρτα πληρωμή σε 8 άτοκες δόσεις στα ετήσια συμβόλαια και σε 4 άτοκες δόσεις στα εξάμηνα συμβόλαια.

Επιχειρήσεις που δεν ασφαλίζονται με αυτό το πρόγραμμα:

Νυκτερινά κέντρα διασκέδασης (π.χ. μπουζούκια, πίστες, disco, night club κ.λ.π.), catering, εμπορικές επιχειρήσεις που εκτός της πώλησης τροφίμων κάνουν και την παραγωγή τυποποιημένων
τροφίμων ή ποτών, καντίνες, περίπτερα.

ΕΠΕΞ. ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ

2fefd8a56862e1a6f03255b231c77717_XL[1]

Προϋποθέσεις Ασφάλισης FULL COVER Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Μετάλλων & Κατασκευής Μηχανημάτων

Τύπος Κατασκευής Κτιρίων: Κατασκευές Εξαιρετικής Τάξης

 • Σκελετός: Ενισχυμένο σκυρόδεμα, ταρατσοσκεπή
 • Τοιχοποιία: Τούβλα, πέτρα ή άλλο μη αναφλέξιμο υλικό

Περιγραφή των προς ασφάλιση επιχειρήσεων με αυτό το πρόγραμμα

Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ήτοι κοπή και συναρμολόγηση) μετάλλων και κατασκευής μηχανημάτων με Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Κτιρίου, περιεχομένου και εμπορευμάτων €2.000.000. Καλύπτονται κτίριο, βελτιώσεις κτιρίου, περιεχόμενο, εμπορεύματα, ηλεκτρονικός
εξοπλισμός (καινούργιος έως 3 ετών), μηχανολογικός εξοπλισμός (Προαιρετική κάλυψη) που θα καλύπτεται από κάθε ζημιά από τυχαία εξωτερική αιτία ή άλλος εξοπλισμός, λοιπό περιεχόμενο.

Ιστορικό ζημιών: Καθαρό ιστορικό ζημιών τα τελευταία τρία χρόνια

Μέτρα Προστασίας

 • Πυρκαγιά: Τήρηση τουλάχιστον των υποχρεωτικών μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται ή επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Κλοπή & Ζημιές Κλέπτη: Τα παρακάτω μέτρα προστασίας είναι απαραίτητα:
  • Ύπαρξη ρολών ασφαλείας σε όλες τις βιτρίνες, εισόδους & παράθυρα επιχείρησης,
  • και/ή σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο είτε με την Ελληνική Αστυνομία, είτε με κέντρο λήψης σημάτων εταιρίας Security
 • Νερά: Ζημιές από κινδύνους σχετικούς με διαρροές-νερά σε υπόγεια των καλυπτόμενων επιχειρήσεων, καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα του ασφαλισμένου περιεχομένου είχαν τοποθετηθεί σε ύψος τουλάχιστον 12 εκατοστών από
  το δάπεδο.

Κάλυψη του Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας

Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου» περιλαμβάνει τυχαία υλική ζημία καθώς όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημιές που θα προέλθουν από: Φωτιά, Κεραυνός,
Ευρεία Έκρηξη, Καπνός, Φωτιά από Δάσος, Υλικές Ζημιές κατ’ εντολή των αρχών, Θύελλα-Καταιγίδα, Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης,  θέρμανσης, κλιματισμού, sprinkler και φυσικού αερίου, Χιόνι, Χαλάζι, Πτώση δένδρων, Πτώση Αεροσκάφους, Πρόσκρουση
Οχήματος, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες, Κλοπή διαρρήξεως και ζημίες κλέπτη, Ληστεία (hold up) , Προσωρινή Μεταφορά Περιεχομένου, Βραχυκύκλωμα, Θραύση Κρυστάλλων, Θραύση Καθρεπτών, Έξοδα
Αρχιτέκτονα/Μηχανικού, Αποκομιδή Συντριμμάτων, Έξοδα Άντλησης Υδάτων. Επίσης καλύπτεται η αλλοίωση των προϊόντων σε ψυγεία/ψυκτικούς θαλάμους, συνέπεια τυχαίας διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος για συνεχόμενο διάστημα άνω των 12 ωρών και έως €30.000 Πινακίδες
και φωτεινές επιγραφές σταθερά προσδεδεμένες στο κτίριο. Διαρροή δεξαμενών με υποόριο έως το 20% των εμπορευμάτων και Α’ υλών έως €200.000 Κάλυψη νεοαποκτηθέντων εξοπλισμού και εμπορευμάτων έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου με την υποχρέωση
δήλωσης των εντός 30 ημερών και με αναλογική είσπραξη ασφαλίστρων. Όρος 72 ωρών

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν καλύπτονται ζημίες από: Δόλο, Προϋπάρχουσες Ζημίες, Πόλεμο, Μόλυνση ή Ρύπανση, Φυσιολογική Φθορά, Ελαττωματικό Υλικό, Σταδιακή Αλλοίωση, Σκουριά, Απλή Κλοπή, Μυστηριώδης Εξαφάνιση, Κοσμήματα, Πολύτιμοι
Λίθοι, Χρυσός, Γούνες, Αντίκες, Έργα Τέχνης, Ζώα.

Απαλλαγή

 • Κλοπή και ζημιές κλέπτη
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €1.000
 • Τυχαία Υλική Ζημιά
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €550
 • Διαρροή Σωληνώσεων και Νερά
  • Απαλλαγή:
   • Ισόγεια 5% με ελάχιστο €550
   • Υπόγεια 5% με ελάχιστο €1.500
 • Λοιπές αιτίες
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο €550
 • Αντικείμενα στο ύπαιθρο
  • Απαλλαγή: 10% με ελάχιστο €1000
 • Βραχυκύκλωμα
  • Απαλλαγή: €150
 • Θραύση κρυστάλλων, Καθρεπτών, Διαφημιστικών πινακίδων
  • Απαλλαγή: €150
 • Μηχανικών βλαβών (Προαιρετικό)
  • Απαλλαγή: 10% με ελάχιστο €1.000

Έξοδα μετά από υλική ζημία

Καλύπτει έξοδα που θα προκύψουν από υλική ζημιά: Αποκομιδής Συντριμμάτων, Φύλαξης Εγκαταστάσεων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοσίων Αρχών, Καθαρισμού/Εκκαθάρισης Εδάφους, Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης περιεχομένου, ελαχιστοποίηση της ζημίας, φύλαξης των
εγκαταστάσεων μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο. Η κάλυψη παρέχεται ως 20% της ζημίας με μέγιστο ποσό ως παρακάτω:

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο σε Ευρώ Ποσό Κάλυψης
0 – 500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο € 20.000
500.001 – 1.000.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο € 40.000
1.000.001 – 1.500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο € 50.000
1.500.001 – 2.000.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο € 60.000

 Περιουσία εντός του περιβάλλοντος χώρου

Παρέχεται κάλυψη σε περιουσία του ασφαλισμένου εκτός των εγκαταστάσεως και σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο ήτοι εξοπλισμός, ξύλινα ή/και μεταλλικά στέγαστρα, τέντες και εξαρτήματα αυτών, μέχρι €40.000. Καλύπτονται έναντι των παρακάτω κινδύνων μόνο: πυρκαγιάς, κεραυνός,
πυρκαγιάς από δάσος, πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, πτώσης δένδρων και στύλων, πτώσης αεροσκάφους και αντικείμενα που πέφτουν από αυτό, πρόσκρουση οχήματος.

Διακοπής Εργασιών (12 μήνες)

Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει την προσωρινή ή και μόνιμη διακοπή εργασιών συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

 • Για διάστημα άνω των 3 μηνών έως 12 μήνες, τότε η αποζημίωση θα είναι ίση με το 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημίας, μείον το ποσό που αναλογεί για τις 7 πρώτες εργάσιμες ημέρες.
 • Για διάστημα έως 3 μήνες: η κάλυψη υπολογίζεται με 0,20% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου με μέγιστο €50 την ημέρα.
 • Επιπρόσθετα καλύπτεται και για ποσό ίσο με το 10% του ποσού των υλικών ζημιών με μέγιστο το ποσό των €10.000 για όλη την ασφαλιζόμενη περίοδο για ενοίκια/στεγαστικό δάνειο/εκμισθωτές/μισθοδοσία μετά από ασφαλιζόμενη ζημία που είχε ως αποτέλεσμα να
  καταστραφούν ολικά οι ασφαλισμένες εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να θεωρούνται ακατάλληλες προς χρήση.

Απαλλαγή: 6 πρώτες ημέρες

Προαιρετική Κάλυψη

Κάλυψη σεισμού Η κάλυψη του Σεισμού, δίνεται προαιρετικά για το σύνολο των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανάλυση της κάλυψης του Σεισμού.

Απαλλαγή: 2% επί του ασφαλιζομένου ποσού

Ασφάλιση Χρημάτων & Χρηματοκιβωτίου

 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή/και μέσα από εγκαταστάσεις οποιασδήποτε Τράπεζας έως €5.000
 • Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου έως €10.000
 • Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακής μηχανής έως €1.000
 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων & Επιταγών, κατά την μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος/υπάλληλο της επιχείρησης ή εταιρία μεταφοράς χρημάτων έως € 10.000
 • Ασφάλιση για σωματικές βλάβες, σε στελέχη/υπαλλήλους ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, συνολικό ποσό ιατρικών εξόδων έως € 10.000

Απαλλαγή:

 • Χρήματα εντός, εκτός, επιχείρησης & χρηματοκιβώτιο: 5% ελάχιστο τα €600.
 • Ταμειακή μηχανή, κλειδωμένο συρτάρι & πλαστά χαρτονομίσματα: €200.

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μερικής/Ολικής Ανικανότητας του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας έως € 50.000.

Απαλλαγή: Καμία

Αστική Ευθύνη Διεύθυνσης & Στελεχών (D&O)

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης € 10.000. Η κάλυψη ισχύει για επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε./Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε.

Απαλλαγή: Καμία

Γενική Αστική Ευθύνη

Από την εν γενεί λειτουργία της Επιχείρησης προς Τρίτους

 • Σωματικές βλάβες ή/και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα: €150.000
 • Σωματικές βλάβες ή/και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα: € 300.000
 • Υλικές Ζημίες: € 100.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης €450.000

Η κάλυψη περιλαμβάνει Αστική Ευθύνη από Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, Διαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών Επιγραφών και Πινακίδων, Χρήση Ανελκυστήρων, φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, καθώς και Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης/επισκευών
προϋπολογισμού € 30.000.

Απαλλαγή: €300 στις υλικές ζημιές μόνο

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Προς τους Εργαζόμενους στην Επιχείρηση

 • Σωματικές βλάβες ή/και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα €50.000
 • Σωματικές βλάβες ή/και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα €150.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης €150.000

Απαλλαγή: Καμία

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Για όλα τα προϊόντα που πωλεί η επιχείρηση σε τελικό καταναλωτή και μόνο. Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια ασφάλισης €50.000

Απαλλαγή: Καμία

Εκπτώσεις

 • 7,5% σε περιπτώσεις που η πληρωμή των ασφαλίστρων με ταχυπληρωμή, πιστωτική κάρτα ή/και πάγια εντολή.
 • Με πιστωτική κάρτα πληρωμή σε 8 άτοκες δόσεις στα ετήσια συμβόλαια και σε 4 άτοκες δόσεις στα εξάμηνα συμβόλαια.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2fefd8a56862e1a6f03255b231c77717_XL[1]

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ – ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ – ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΘΥΕΛΛΑ – ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750 στα ισόγεια και στους άνω ορόφους, 10% επί της ζημίας στα υπόγεια & ημιυπόγεια με ελάχιστο € 1.500

ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750 στα ισόγεια και στους άνω ορόφους, 10% επί της ζημίας στα υπόγεια & ημιυπόγεια με ελάχιστο € 1.500

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750 στα ισόγεια και στους άνω ορόφους, 10% επί της ζημίας στα υπόγεια & ημιυπόγεια με ελάχιστο € 1.500

ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750 στα ισόγεια και στους άνω ορόφους, 10% επί της ζημίας στα υπόγεια & ημιυπόγεια με ελάχιστο € 1.500

ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750

ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10%  επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750 στα ισόγεια και άνω ορόφους , 10% επί της ζημίας στα υπόγεια & ημιυπόγεια με ελάχιστο € 1.500

ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750 στα ισόγεια και στους άνω ορόφους, 10% επί της ζημίας στα υπόγεια & ημιυπόγεια με ελάχιστο € 1.500

ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ*(ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Ή ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25  ΕΤΩΝ) ΝΑΙ

Μέχρι Ευρώ 1.000 ετησίως

ΟΧΙ
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (SPRINKLERS) ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750 στα ισόγεια και στους άνω ορόφους, 10% επί της ζημίας στα υπόγεια & ημιυπόγεια με ελάχιστο € 1.500

ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750 στα ισόγεια και στους άνω ορόφους, 10% επί της ζημίας στα υπόγεια & ημιυπόγεια με ελάχιστο € 1.500

ΧΙΟΝΙ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750

ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΚΑΘΙΖΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΑΙΑπαλλαγή: 2% επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ΝΑΙ

Απαλλαγή: 2% επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

ΚΛΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ HOLD UP ΟΧΙ ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο – Μετρητά μόνο)

€ 2.000 ετησίως

ΚΛΟΠΗ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ ΟΧΙ ΝΑΙ

Απαλλαγή: 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 750

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 2.000 ετησίως

ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 1.000 ετησίως

ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΙ ΝΑΙ

Μέχρι € 5.000 ετησίως

ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΧΙ ΝΑΙ

10% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου του περιεχομένου με μέγιστο € 3.000

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 1.500 ετησίως

Απαλλαγή: € 150

ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 1.500 ετησίως

Απαλλαγή: € 150

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 5.000 ετησίως

Απαλλαγή: € 150

ΟΧΙ
ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΟΧΙ ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 1.000 ετησίως

Απαλλαγή: € 150

ΕΞΟΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΝΑΙ

20% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΑΙ

5% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου με μέγιστο € 1.500

ΟΧΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 3.000 ετησίως

Απαλλαγή: € 300

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ) ΟΧΙ ΝΑΙ

0,20 % επί της ασφαλισμένης αξίας του περιεχομένου με μέγιστο € 300

Απαλλαγή: 7 πρώτες εργάσιμες μέρες

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ (μέγιστη διάρκεια 6 μήνες) ΝΑΙ

Μέχρι 10% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου

ΟΧΙ
ΔΟΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (μέγιστη διάρκεια 6 μήνες) ΝΑΙ

Μέχρι € 5.000 μηνιαίως

ΟΧΙ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

5% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο € 10.000 ετησίως

ΝΑΙ

5% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο € 10.000 ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 3.000 ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΝΑΙ

20% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο € 10.000 ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΙ ΝΑΙ

Μέχρι € 25.000 ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΖΗΜΙΑ ΝΑΙ

Μέχρι € 25.000 ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΟΧΙ ΝΑΙ

Μέχρι € 25.000 ετησίως

ΖΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΧΙ ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 10.000 ετησίως

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΟΧΙ ΝΑΙ

με μέγιστο € 200 ετησίως

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ  ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΝΑΙ

20% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο € 100.000 ανά ομαδικό ατύχημα συμπεριλαμβανομένων Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών και 20% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο € 300.000 ανώτατο όριο ευθύνης κατ’ έτος

Απαλλαγή: Ευρώ 350 για υλικές ζημίες μόνο

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑΙ

20% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο € 50.000 ανά ομαδικό ατύχημα και 20% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο € 150.000 ανώτατο όριο ευθύνης κατ’ έτος

Απαλλαγή: 3 πρώτες ημέρες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΡΟΣΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (κάλυψη FLEXA) ΝΑΙ (Α’ Κίνδυνο)

€ 3.000 ετησίως

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΜΗΜΑ Ι – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΟΝΟ) ΟΧΙ ΝΑΙ

Μέχρι € 3.000 ετησίως

Απαλλαγή: € 300 ανά ζημία

ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10%
ΠΑΓΙΑ ΝΕΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 60 Ημέρες

Μέχρι € 25.000

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ(θάνατος ή μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας) € 10.000
 • Τα υπό-όρια δεν αυξάνουν το συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο αλλά αποτελούν μέρος αυτού.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • Σεισμός (απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)

ΜΙΚΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τιμολόγιο σεισμού

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 • 7,5% σε περιπτώσεις που η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται με ταχυπληρωμή, πιστωτική κάρτα ή/και πάγια εντολή.
 • Με πιστωτική κάρτα πληρωμή σε 8 άτοκες δόσεις στα ετήσια συμβόλαια και 4 άτοκες δόσεις στα εξάμηνα συμβόλαια.
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ* 2
CATERING 2
FAST FOOD 2
GRAPHICS – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΑ 2
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 1
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1
ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 1
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ( ΜΟΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 1
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 1
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΤΙΚΕΤΕΣ, ΣΗΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ 2
ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΗ 2
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΑ) 1
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΩΛΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 1
ΑΜΦΙΕΣΗΣ ΕΙΔΗ 2
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ 1
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 2
ΑΡΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (έως κεφάλαιο € 1.000.000) 2
ΑΡΤΟΥ ΠΩΛΗΣΗ 1
ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ 2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗ* 1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ 2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ 3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΛΗΝΤΥΡΙΑ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ 2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ 2
ΑΦΙΣΣΩΝ Ή ΚΑΡΤΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ & ΓΑΜΟΥ ΕΙΔΗ 2
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 1
ΒΙΝΤΕΟΛΕΣΧΕΣ – VIDEOCLUB* 2
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ 1
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΠΩΛΗΣΗ 2
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 2
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΗ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΙΔΗ 2
ΓΥΨΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ (ΟΧΙ ΡΟΥΧΑ) * 2
ΔΙΣΚΟΙ, ΚΑΣΕΤΕΣ, CD* 2
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ/ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ 1
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ – ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 2
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΠΩΛΗΣΗ 2
ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ – ΠΩΛΗΣΗ 2
ΕΠΙΠΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ & ΜΠΑΜΠΟΥ – ΠΩΛΗΣΗ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΣΧΕΔΙΟΥ 1
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ 2
ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ – ΦΑΝΕΛΩΝ 2
ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΟΙΚΟΣ 2
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 2
ΖΑΧΑΡΩΠΛΑΣΤΕΙΟ  ΠΩΛΗΣΗ 1
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ (έως κεφάλαιο € 1.000.000) 2
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΙΔΗ & ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ) – ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΣΑΝΟ & ΑΧΥΡΟ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΩΛΗΣΗ* 2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΩΛΗΣΗ* 2
ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΠΩΛΗΣΗ 2
ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2
ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 2
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ 1
ΚΑΒΕΣ ΠΟΤΩΝ * 3
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ (ΜΟΝΟ ΠΡΑΤΗΡΙΑ) 1
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2
ΚΑΘΡΕΠΤΟΠΩΛΕΙΑ 2
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΠΩΛΗΣΗ) 2
ΚΑΛΤΣΩΝ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ) 2
ΚΑΠΕΛΑ – ΠΩΛΗΣΗ 2
ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΟΙ – ΞΗΡΟΙ 1
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ – PET SHOPS (ΟΧΙ ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ) 1
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ 1
ΚΑΦΕΝΕΙΑ 1
ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ (ΟΧΙ CAFÉ – BAR) 2
ΚΗΔΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΕΙΔΗ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ) 1
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ * 2
ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑΣ 1
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΠΩΛΗΣΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ 1
ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2
ΚΟΥΡΕΙΑ 1
ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ – ΠΩΛΗΣΗ 2
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 1
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΕΙΔΗ 2
ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΙΔΗ ( ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΣΙΓΓΙΩΝ) 2
ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 2
ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ OFFSET 2
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ 1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΗ – ΠΩΛΗΣΗ * 2
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ/ΓΚΑΡΑΖ 2
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ * 2
ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΕΙΔΗ 2
ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ & ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΟΔΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΗ 1
ΟΙΝΟΥ ΠΩΛΗΣΗ 1
ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ * 2
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΜΑΝΑΒΙΚΑ) 1
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ & CAMPING ΕΙΔΗ 2
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΟΥΖΕΡΙ 2
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ* 2
ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΑ 3
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ – DELICATESSEN (Μόνο Τρόφιμα – Ποτά) 1
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ – MINI MARKETS 2
ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1
ΡΑΠΤΩΝ ΥΛΙΚΑ – ΚΟΥΜΠΙΩΝ – ΚΛΩΣΤΩΝ – ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 2
ΡΑΦΕΙΑ (έως κεφάλαιο € 1.000.000) 2
ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ – ΕΚΘΕΣΗ 2
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ 2
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ – ΠΩΛΗΣΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
ΣΧΟΛΕΙΑ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ – ΚΟΛΛΕΓΙΑ 1
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1
ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ 2
ΤΑΠΕΛΟΠΟΙΕΙΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ 2
ΤΑΠΗΤΩΝ – ΜΟΚΕΤΤΩΝ – ΧΑΛΙΩΝ/ΚΛΟΠΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2
ΤΕΝΤΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 2
ΤΖΑΚΙΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 1
ΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΑ 2
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ 1
ΤΥΡΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 1
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 2
ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ 2
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΙ/Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 2
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ * 2
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 2
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ* 1
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ * 2
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ * 2
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ (ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΠ) 2
ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ 2
ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΗ (με παρακαταθήκη τσιγάρων έως 20% του συνολικού κεφαλαίου) 2
ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΠΩΛΗΣΗ 2

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2fefd8a56862e1a6f03255b231c77717_XL[1]

Προϋποθέσεις Ασφάλισης FULL COVER-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τύπος Κατασκευής Κτιρίων: Κατασκευές εξαιρετικής τάξης

 • Σκελετός: Ενισχυμένο σκυρόδεμα, ταρατσοσκεπή
 • Τοιχοποιία: Τούβλα, πέτρα ή άλλο μη αναφλέξιμο υλικό

Περιγραφή των προς ασφάλιση επιχειρήσεων με αυτό το πρόγραμμα:

Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις για μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών με Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο κτιρίου, περιεχομένου και εμπορευμάτων € 2.500.000

Καλύπτονται κτίριο, βελτιώσεις κτιρίου, περιεχόμενο, εμπορεύματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός (καινούργιος έως 3 ετών), μηχανολογικός εξοπλισμός (Προαιρετική κάλυψη) που θα καλύπτεται από κάθε ζημιά από τυχαία εξωτερική αιτία ή άλλος εξοπλισμός, λοιπό περιεχόμενο.

Ιστορικό ζημιών:

Καθαρό ιστορικό ζημιών τα τελευταία τρία χρόνια

Μέτρα Προστασίας:

 • Πυρκαγιά: Τήρηση τουλάχιστον των υποχρεωτικών μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται ή επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Κλοπή & Ζημιές Κλέπτη. Τα παρακάτω μέτρα προστασίας είναι απαραίτητα:
  • Ύπαρξη ρολών ασφαλείας σε όλες τις βιτρίνες, εισόδους & παράθυρα επιχείρησης,
  • και/ή σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο είτε με την Ελληνική Αστυνομία, είτε με κέντρο λήψης σημάτων εταιρίας Security
 • Νερά: Ζημιές από κινδύνους σχετικούς με διαρροές-νερά σε υπόγεια των καλυπτόμενων επιχειρήσεων, καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα του ασφαλισμένου περιεχομένου είχαν τοποθετηθεί σε ύψος τουλάχιστον 12 εκατοστών από το δάπεδο

Κάλυψη του Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας:

Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου» περιλαμβάνει τυχαία υλική ζημία καθώς όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημιές που θα προέλθουν από: Φωτιά, Κεραυνός, Ευρεία Έκρηξη, Καπνός, Φωτιά από Δάσος, Υλικές Ζημιές κατ’ εντολή των αρχών, Θύελλα-Καταιγίδα, Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης,  θέρμανσης, κλιματισμού, sprinkler και φυσικού αερίου, Χιόνι, Χαλάζι, Πτώση δένδρων, Πτώση Αεροσκάφους, Πρόσκρουση Οχήματος, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες, Κλοπή διαρρήξεως και ζημίες κλέπτη, Ληστεία (hold up) , Προσωρινή Μεταφορά Περιεχομένου, Βραχυκύκλωμα, Θραύση Κρυστάλλων, Θραύση Καθρεπτών, Έξοδα Αρχιτέκτονα/Μηχανικού, Αποκομιδή Συντριμμάτων, Έξοδα Άντλησης Υδάτων.

Επίσης καλύπτεται η αλλοίωση των προϊόντων σε ψυγεία/ψυκτικούς θαλάμους, συνέπεια τυχαίας διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος για συνεχόμενο διάστημα άνω των 12 ωρών και έως Ευρώ 30.000

Πινακίδες και σταθερές επιγραφές σταθερά προσδεμένες στο κτίριο.

Διαρροή δεξαμενών με υποόριο έως το 20% των εμπορευμάτων και Ά υλών έως Ευρώ 200.000

Κάλυψη νεοαποκτηθέντων εξοπλισμού και εμπορευμάτων έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου με την υποχρέωση δήλωσης των εντός 30 ημερών και με αναλογική είσπραξη ασφαλίστρων.

Όρος 72 ωρών

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν καλύπτονται ζημίες από:

Δόλο, Προϋπάρχουσες Ζημίες, Πόλεμο, Μόλυνση ή Ρύπανση, Φυσιολογική Φθορά, Ελαττωματικό Υλικό, Σταδιακή Αλλοίωση, Σκουριά, Απλή Κλοπή, Μυστηριώδης Εξαφάνιση, Κοσμήματα, Πολύτιμοι Λίθοι, Χρυσός, Γούνες, Αντίκες, Έργα Τέχνης, Ζώα.

Απαλλαγή:

 • Κλοπή και ζημίες κλέπτη
  • Απαλλαγή:
   • 5% με ελάχιστο € 550
 • Τυχαία Υλική Ζημία
  • Απαλλαγή:
   • 5% με ελάχιστο € 550
 • Διαρροή Σωληνώσεων και Νερά
  • Απαλλαγή:
   • Ισόγεια: 5% με ελάχιστο € 550
   • Υπόγεια: 5% με ελάχιστο € 1.000
 • Αντικείμενα στο ύπαιθρο
  • Απαλλαγή:
   • 10% με ελάχιστο € 1.000
 • Λοιπές αιτίες
  • Απαλλαγή: 5% με ελάχιστο € 550
 • Βραχυκύκλωμα
  • Απαλλαγή: € 150
 • Θραύση κρυστάλλων, καθρεπτών, διαφημιστικών πινακίδων
  • Απαλλαγή: € 150
 • Μηχανικών βλαβών (Προαιρετικό)
  • Απαλλαγή: 10% με ελάχιστο €1.000

Έξοδα μετά από υλική ζημία

Καλύπτει έξοδα που θα προκύψουν από υλική ζημιά:

Αποκομιδής Συντριμμάτων, Φύλαξης Εγκαταστάσεων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοσίων Αρχών, Καθαρισμού/Εκκαθάρισης Εδάφους, Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης περιεχομένου, ελαχιστοποίηση της ζημίας, φύλαξης των εγκαταστάσεων μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Η κάλυψη παρέχεται ως 20% της ζημίας με μέγιστο ποσό ως παρακάτω:

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο σε Ευρώ Ποσό Κάλυψης
0 – 500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο € 25.000
500.001 – 1.500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο € 50.000
1.500.001 – 2.500.000 20% επί της ζημίας με μέγιστο € 90.000

Περιουσία εντός του περιβάλλοντος χώρου

Παρέχεται κάλυψη σε περιουσία του ασφαλισμένου εκτός των εγκαταστάσεως και περιβάλλοντα χώρο ήτοι εξοπλισμός, ξύλινα ή/και μεταλλικά στέγαστρα, τέντες και εξαρτήματα αυτών, μέχρι € 40.000. Καλύπτονται έναντι των παρακάτω κινδύνων μόνο: πυρκαγιάς, κεραυνός, πυρκαγιάς από δάσος, πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, πτώσης δένδρων και στύλων, πτώσης αεροσκάφους και αντικείμενα που πέφτουν από αυτό, πρόσκρουση οχήματος.

Διακοπής Εργασιών (12 μήνες)

Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει την προσωρινή ή και μόνιμη διακοπή εργασιών συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

 • Για διάστημα άνω των 3 μηνών έως 12 μήνες, τότε η αποζημίωση θα είναι ίση με το 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημίας, μείον το ποσό που αναλογεί για τις 7 πρώτες εργάσιμες ημέρες.
 • Για διάστημα έως 3 μήνες: η κάλυψη υπολογίζεται με 0,20% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου με μέγιστο € 50 την ημέρα.
 • Επιπρόσθετα καλύπτεται και για ποσό ίσο με το 10% του ποσού των υλικών ζημιών με μέγιστο το ποσό των Ευρώ 10.000 για όλη την ασφαλιζόμενη περίοδο για ενοίκια/στεγαστικό δάνειο/εκμισθωτές/μισθοδοσία μετά από ασφαλιζόμενη ζημία που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολικά οι ασφαλισμένες εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να θεωρούνται ακατάλληλες προς χρήση.

Απαλλαγή: 5 πρώτες ημέρες και 10 πρώτες ημέρες συνεπεία σεισμού

Προαιρετική Κάλυψη

Κάλυψη σεισμού

Η κάλυψη του Σεισμού, δίνεται προαιρετικά για το σύνολο των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανάλυση της κάλυψης του Σεισμού.

Απαλλαγή: 2% επί του ασφαλιζομένου ποσού

Ασφάλιση Χρημάτων & Χρηματοκιβωτίου

 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή/και μέσα από εγκαταστάσεις οποιασδήποτε Τράπεζας έως € 5.000
 • Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου έως € 10.000
 • Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακής μηχανής έως € 1.000
 • Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων & Επιταγών, κατά την μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος/υπάλληλο της επιχείρησης ή εταιρία μεταφοράς χρημάτων έως € 10.000
 • Ασφάλιση για σωματικές βλάβες, σε στελέχη/υπαλλήλους ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, συνολικό ποσό ιατρικών εξόδων έως € 10.000

Απαλλαγή:

 • Χρήματα εντός, εκτός, επιχείρησης & χρηματοκιβώτιο: 5% ελάχιστο τα € 600.
 • Ταμειακή μηχανή, κλειδωμένο συρτάρι & πλαστά χαρτονομίσματα: € 200.

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας έως € 50.000.

Απαλλαγή: Καμία

Αστική Ευθύνη Διεύθυνσης & Στελεχών (D&O)

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης € 10.000.

Η κάλυψη ισχύει για επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε./Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε.

Απαλλαγή: Καμία

Γενική Αστική Ευθύνη

Από την εν γενεί λειτουργία της Επιχείρησης προς Τρίτους

 • Σωματικές βλάβες ή/και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα € 150.000
 • Σωματικές βλάβες ή/και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα € 300.000
 • Υλικές Ζημίες € 100.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης € 450.000
 • Η κάλυψη περιλαμβάνει Αστική Ευθύνη από Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, Διαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών Επιγραφών και Πινακίδων, Χρήση Ανελκυστήρων, φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, καθώς και Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης/επισκευών προϋπολογισμού € 30.000.

Απαλλαγή: € 300 στις υλικές ζημιές μόνο

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Προς τους Εργαζόμενους στην Επιχείρηση

 • Σωματικές βλάβες ή/και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα €   50.000
 • Σωματικές βλάβες ή/και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα € 150.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας  για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης € 150.000

Απαλλαγή: Καμία

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Για όλα τα προϊόντα που πωλεί η επιχείρηση σε τελικό καταναλωτή και μόνο.

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια ασφάλισης   € 50.000

Απαλλαγή: Καμία

Εκπτώσεις

 • 7,5% σε περιπτώσεις που η πληρωμή των ασφαλίστρων με ταχυπληρωμή, πιστωτική κάρτα ή/και πάγια εντολή.
 • Με πιστωτική κάρτα πληρωμή σε 8 άτοκες δόσεις στα ετήσια συμβόλαια και σε 4 άτοκες δόσεις στα εξάμηνα συμβόλαια.

Επιχειρήσεις που δεν ασφαλίζονται με αυτό το πρόγραμμα:

Ελαιουργία, Ελαιοτριβεία, Επεξεργασία / Τυποποίηση Ελαίων και Ελαιόλαδου