Δικηγόρων

2fefd8a56862e1a6f03255b231c77717_XL[1]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ (claims made)

Η κάλυψη Δικηγόρων μπορεί να επεκταθεί για να καλύπτει:

 • Ευθύνη για πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Ασφαλισμένου
 • Υπέρβαση εξουσίας
 • Καλόπιστη πράξη ή παράλειψη
 • Απώλεια εγγράφων
 • Δυσφήμιση
 • Περίοδος εκτεταμένης ασφάλισης 6 μηνών
 • Περίπτωση θανάτου

Τιμολόγηση

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ INTERASCO A.E.Γ.Α. έως €500.000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ €100.000 €200.000 €300.000 €500.000
€0 – €50.000 €1.000 €765
€0 – €50.000 €3.000 €620
€50.001 – €100.000 €1.000 €760 €1.125
€50.001 – €100.000 €3.000 €615 €900
€100.001 – €300.000 €1.000 €810 €1.215 €1.440
€100.001 – €300.000 €3.000 €650 €975 €1.155
€300.001 – €500.000 €1.000 €870 €1.300 €1.545 €1.800
€300.001 – €500.000 €3.000 €695 €1.045 €1.235 €1.435

Για όριο ευθύνης άνω των Ευρώ 500.000 ελεύθερη τιμολόγηση από την Εταιρεία

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.

Διευθυντών - Στελεχών - Μελών Δ.Σ.

H κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών / Στελεχών της προς ασφάλιση εταιρείας καλύπτει:

 • Την οικονομική απώλεια εξαιτίας της προσωπικής ευθύνης που φέρουν έναντι τρίτων στα πλαίσια άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων
 • Δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
 • Απώλεια εισοδήματος και δαπάνες για έξοδα περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος
 • Απώλεια  χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων της ασφαλισμένης εταιρείας

Τιμολόγηση

Για την ασφάλιση ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών / Στελεχών της προς ασφάλιση εταιρείας, ελεύθερη τιμολόγηση από την εταιρεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.

Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Η κάλυψη Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών Μηχανικών μπορεί να επεκταθεί για να καλύπτει:

 • Ευθύνη σε σχέση με και/ή για άλλα πρόσωπα
 • Υπέρβαση εξουσίας
 • Απώλεια εγγράφων
 • Δυσφήμιση
 • Περίοδος εκτεταμένης ασφάλισης 6 μηνών
 • Θάνατος, νομική ανικανότητα ή πτώχευση

Τιμολόγηση

Για τους Αρχιτέκτονες & Πολιτικούς Μηχανικούς ελεύθερη τιμολόγηση από την Εταιρεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.

Διαμεσολαβούντων

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ παρέχεται σε συνεργασία με την ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. (συγγενή εταιρία της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής)

Νέο βελτιωμένο Τιμολόγιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών εργασιών (Μεσίτες – Πράκτορες – Ασφαλιστές) με ισχύ από 01/04/2015.

Ετήσιες Αμοιβές (Προμήθειες) Ασφάλιστρα (Μεσίτες – Πράκτορες) Ασφάλιστρα (ασφαλιστικοί σύμβουλοι)
€0 – €5.000 €118,00 €118,00
€5.001 – €20.000 €181,94 €169,40
€20.001 – €40.000 €290,40 €266,20
€40.001 – €50.000 €308,31 €281,88
€50.001 – €60.000 €399,30 €381,15
€60.001 – €70.000 €444,68 €400,80
€70.001 – €1.000.000 ποσοστό 0,58% επί των αμοιβών

* Τα ασφάλιστρα είναι ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ:

 • Ανά γεγονός έως 1.250.000 €
 • Ανώτατο όριο για όλη την ασφαλιστική περίοδο 3.000.000 €

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΖΩΗΣ: 10% σε κάθε ζημιά με μέγιστο € 1.000
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕ ΖΩΗ: 10% σε κάθε ζημιά με μέγιστο € 1.500

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

 • Νομικό δίκαιο: Ελληνικό
 • Γεωγραφικά όρια: Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος: 15 Ιανουαρίου 2005
 • Χρόνος παράτασης περιόδου αναγγελίας ζημιάς: 5 χρόνια
 • Εξαίρεση πολέμου και τρομοκρατικών ενεργειών
 • Απώλεια εγγράφων με υποόριο € 150.000 ανά γεγονός και ετησίως