Ατύχημα με Οχήματα σε Πλοίο

Κατά την μετάβαση σας με πλοίο και όταν υπάρξει ατύχημα εντός αυτού, ποιος θα πληρώσει τις ζημίες που θα προκληθούν στο ή από το αυτοκίνητό σας από την σύγκρουση π.χ. εξαιτίας θαλασσοταραχής;

Εκτιμούμε ότι ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του πλοίου, εναντίον του οποίου πρέπει να στραφείτε. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται ο νόμος περί αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, διότι το όχημα δεν ήταν σε λειτουργία κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. ΓΠΝ/1911.

Επειδή η ζημία συνέβη μεταξύ σταθμευμένων οχημάτων κατά τη διάρκεια θαλάσσιας μεταφοράς της, η υπαιτιότητα θα πρέπει να αναζητηθεί στις διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

Ανατρέχοντας στο άρθρο 112 του Κ.Ι.Ν.Δ, βλέπουμε ότι ο εκναυλωτής, αυτός δηλαδή που διαθέτει το πλοίο για μεταφορικό σκοπό έχει και την υποχρέωση να επιμελείται για την καλή διατήρηση του φορτίου καθόλη τη διάρκεια του πλου. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, η ευθύνη για το συμβάν βαρύνει τον εκναυλωτή, ο οποίος ευθύνεται από το νόμο για τις πράξεις και παραλείψεις του πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος, δηλαδή για την παράλειψη τους να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή της ανωτέρω ζημίας. Επομένως ο ιδιοκτήτης του ζημιωθέντος αυτοκινήτου θα πρέπει να στραφεί κατά του εκναυλωτή για την αποκατάσταση των ζημιών. Αν κάποιος άλλος ιδιοκτήτης οχήματος έχει ήδη στραφεί εναντίον σας τότε μπορείτε να ενάγετε εσείς τον εκναυλωτή με την σειρά σας.